CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Bộ TN&MT đẩy mạnh triển khai một cách toàn diện các nội dung về cải cách hành chính

0

Năm 2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ đẩy mạnh triển khai một cách toàn diện, đồng bộ các nội dung về cải cách hành chính để việc triển khai, thực thi chính sách pháp luật về tài nguyên môi trường tiếp tục hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội tốt hơn trong tình hình mới.

Theo ông Nguyễn Kim Tuyển, Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngày 17/4, tại Hội nghị công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023 (PAR INDEX 2023) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đã công bố Chỉ số CCHC năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đạt 87,01 điểm (xếp thứ 5 trên tổng số 17 bộ, cơ quan ngang bộ, tăng 01 bậc so với năm 2022), (Điểm tự đánh giá là 61,15 điểm và điểm điều tra XHH là 25.85 điểm).

Ông Tuyển cho biết, công tác cải cách hành chính (CCHC) luôn được Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt, linh hoạt, thực hiện toàn diện trên tất cả các mặt công tác của Bộ, của Ngành. Với quyết tâm chính trị, sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành của Bộ trưởng, Thứ trưởng, thủ trưởng các đơn vị, công tác CCHC của Bộ đã được Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đánh giá một cách toàn diện.

Đặc biệt, với vai trò là Uỷ viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh thường xuyên chỉ đạo việc cải cách hành chính là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị – xã hội, nhằm sửa đổi toàn diện hệ thống hành chính nhà nước, giúp cơ quan nhà nước, trong đó có Bộ Tài nguyên và Môi trường hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội tốt hơn trong tình hình mới.

Theo đó, có những lĩnh vực của Bộ Tài nguyên và Môi trường được đánh giá rất cao, trong đó về lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính đạt 11,15/12,5 điểm; Lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy hành chính đạt 7/7 điểm; Lĩnh vực cải cách chế độ công vụ: 8,5/8,5 điểm. Đối với phần điều tra xã hội học cũng đánh giá chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của Bộ đạt 1,81/2 điểm; Chất lượng quy định thủ tục hành chính: 3,11/4 điểm.

bt-hop-tk-vu-tccb-4.jpg

Với vai trò là Uỷ viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh thường xuyên chỉ đạo việc cải cách hành chính là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị – xã hội, nhằm sửa đổi toàn diện hệ thống hành chính nhà nước, giúp cơ quan nhà nước, trong đó có Bộ Tài nguyên và Môi trường hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội tốt hơn trong tình hình mới.

Theo ông Tuyển, để tiếp tục triển khai tốt công tác cải cách hành chính của Bộ và nâng cao Chỉ số Par Index của Bộ trong thời gian tới, Vụ Tổ chức cán bộ đã đề xuất Bộ trưởng và các Thứ trưởng chỉ đạo các đơn vị thực hiện một số nội dung như: tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác CCHC; tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới phương thức làm việc gắn với ứng dụng công nghệ số để đảm bảo những mục tiêu chung của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 đề ra.

Hoàn thiện thể chế pháp luật về TN&MT, tháo gỡ các rào cản, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều thiện tối đa cho người dân, doanh nghiệp hướng tới xây dựng nền hành chính của ngành TN&MT phục vụ, loại bỏ cơ chế xin cho, hiện tượng nhũng nhiễu, cửa quyền, quan liêu, xa rời thực tế trong từng cán bộ, công chức.

Xây dựng nền công vụ ngành TN&MT hiện đại, với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ và có đạo đức, phẩm chất tổt đáp ứng yêu cầu của nền hành chính số.

mr-tueyenr.jpg

Ông Nguyễn Kim Tuyển, Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Phát triển, hiện đại hóa hạ tầng số, nền tảng số và bảo đảm an toàn thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu về TN&MT; đẩy mạnh triển khai DVCTT toàn ngành TN&MT. Hoàn thiện Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, kết nối các cơ sở dữ liệu dùng chung, cung cấp đầy đủ các DVCTT giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến công dân, các thủ tục hành chính về TN&MT cho toàn ngành. Phấn đấu tiếp tục chuẩn hóa, đơn giản hóa, giảm thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp 100% DVCTT toàn trình đủ điều kiện, kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Hoàn thiện, tăng cường cơ chế tương tác giữa Trung ương và địa phương, Bộ và các đơn vị thuộc Bộ với người dân, doanh nghiệp, hướng tới sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp./.

Theo monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.