CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Hội thảo chuyên đề phát triển, quản lý khu dự trữ sinh quyển

0

Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Ngoại giao, Ủy ban quốc gia Con người và Sinh quyển (MAB Việt Nam) và cơ quan liên quan phối hợp tổ chức Hội thảo chủ đề “Phát triển và quản lý các khu dự trữ sinh quyển tại Việt Nam” dự kiến trung tuần tháng 11 năm 2020, tại Hà Nội.

Thông qua Hội thảo nhằm tổng kết, đánh giá các kết quả đạt được sau 20 năm Việt Nam tham gia mạng lưới các khu dự trữ sinh quyển của UNESCO; trao đổi, thảo luận các giải pháp quản lý bền vững các khu dự trữ sinh quyển; định hướng phát triển và đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới khu dự trữ sinh quyển trong thời gian tới.

Năm 2000, Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành khu dự trữ sinh quyển đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận, ghi dấu mốc Việt Nam tham gia mạng lưới khu dự trữ sinh quyển thế giới và nền tảng phát triển khu dự trữ sinh quyển.

Trong suốt 20 năm qua, hệ thống khu dự trữ sinh quyển Việt Nam đã được phát triển, mở rộng với sự nỗ lực lớn của Ủy ban Quốc gia Chương trình Con người và Sinh quyển Việt Nam (MAB Việt Nam) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Theo đó, đến nay Việt Nam có tổng số 9 khu dự trữ sinh quyển đã được UNESCO công nhận.

Tại Hội nghị sẽ tập hợp ý kiến của 09 Lãnh đạo UBND 09 tỉnh, thành phố có khu dự trữ sinh quyển; đại diện 09 Ban Quản lý khu dự trữ sinh quyển, khu bảo tồn thuộc các khu dự trữ sinh quyển; dại diện cộng đồng có các mô hình/sáng kiến tại các khu dự trữ sinh quyển; và các tỉnh đang đề xuất các Khu dự trữ sinh quyển tiềm năng. Đặc biệt, định hướng phát triển và đẩy mạnh hoạt động phát triển bền vững của mạng lưới khu dự trữ sinh quyển trong thời gian tới.

Nguồn monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.