CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Diễn biến chất lượng môi trường không khí xung quanh tại khu vực miền Bắc từ ngày 01/9 – 9/9/2021

0

Chất lượng môi trường không khí tại khu vực miền Bắc trong Tuần 36 (từ ngày 01/9 đến 09/9), được đánh giá thông qua số liệu của 14/16 Trạm quan trắc không khí tự động, liên tục thuộc mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia và địa phương.

Thông qua kết quả quan trắc Tuần 36 cho thấy, chất lượng môi trường không khí xung quanh tại các Trạm quan trắc không khí tự động, liên tục (sau đây viết tắt là Trạm) thuộc khu vực miền Bắc duy trì ở mức tốt và trung bình. Trong tuần, giá trị thông số bụi PM2.5 tại các Trạm đều trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT (TB 24h). Tương tự đối với giá trị các thông số môi trường khác như NO2, O3, CO và SO2 vẫn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT.

Biểu đồ 1. Diễn biến giá trị thông số bụi PM2.5 tại một số Trạm khu vực miền Bắc​

Theo kết quả tính toán Chỉ số chất lượng môi trường không khí AQI ngày trong tuần tại các Trạm khu vực miền Bắc cho thấy phần lớn giá trị AQI ngày tại các Trạm duy trì ở mức tốt, giá trị AQI <50, tuy nhiên một số ngày trong tuần ghi nhận chất lượng môi trường không khí ở mức trung bình cụ thể: 03 Trạm Hà Nội: Trạm Chi cục Bảo vệ môi trường trong 3 ngày (ngày 01/9, 3/9, 7/9); Trạm Minh Khai 2 ngày (3/9, 7/9); Trạm Láng Thượng (ngày 3/9) và Trạm đường Hùng Vương – Thái Nguyên trong 6 ngày (ngày 01/9, 3/9, 4/9 6/9, 7/9, 8/9), giá trị AQI ngày trong khoảng 52-81.

Biểu đồ 2: Diễn biến giá trị AQI ngày tại một số Trạm khu vực miền Bắc
Nguồn Vea.gov.vn
Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.