CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Mục: Lịch tuần

Lịch họp, công tác của toàn bộ các phòng ban thuộc trung tâm điều tra, thông tin và dữ liệu về môi trường, đa dạng sinh học