CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Cần các giải pháp hữu hiệu giải quyết tình trạng vứt bỏ tràn lan vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng

0

Bộ TN&MT nhận được phản ánh, kiến nghị của cử tri cần các giải pháp hữu hiệu hơn nữa trong giải quyết tình trạng vứt bỏ tràn lan vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng.

Mặc dù theo Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLTBNNPTNT-BTNMT hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sau sử dụng, tuy nhiên, trên thực tế hiện nay tại một số địa phương không đáp ứng yêu cầu. Để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do thuốc bảo vệ thực vật, trong Chương trình xây dựng nông thôn mới, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa tiêu chí thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV là một trong những tiêu chí quan trọng để xem xét công nhận xã nông thôn mới. Cùng với đó, nhiều đề án về thu gom thuốc BVTV, các mô hình điểm về thu gom bao bì thuốc BVTV sau sử dụng đã được triển khai; công tác tuyên truyền, phổ biến cũng được chú trọng.

Trong thời gian tới, để tăng cường công tác thu gom, xử lý bao bì thuốc BVTV sau sử dụng, cần tập trung các giải pháp như: (i) Địa phương cần tăng cường kinh phí, trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý như đầu tư mua sắm bể thu gom bao bì thuốc BVTV, xe thu gom chuyên dụng phục vụ vận chuyển bao bì thuốc BVTV từ các khu vực thu gom về nhà lưu chứa tạm thời và bố trí hỗ trợ kinh phí xử lý lượng bao bì thuốc BVTV. Tiến hành thường xuyên các hoạt động xã hội hóa để khuyến khích sự tham gia của người dân. (ii) Công tác thu gom bao bì thuốc BVTV phải được tiến hành trên nguyên tắc coi công tác thu gom và xử lý bao bì thuốc BVTV là bắt buộc, trong đó vai trò quản lý của nhà nước là chủ đạo, sự tham gia của người dân mang tính quyết định, phải có cá nhân hoặc tổ chức chịu trách nhiệm thu gom và phải có hợp đồng và quy chế rõ ràng… Quy định trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị, tổ chức từ cấp tỉnh, huyện, xã và cộng đồng trong quản lý bao bì thuốc BVTV. Đồng thời, xây dựng cơ chế tài chính kết hợp giữa kinh phí từ ngân sách với huy động sự đóng góp của cộng đồng trong quản lý bao bì thuốc BVTV. Đảm bảo cho người thu gom bao bì thuốc BVTV cũng được hưởng các chế độ và quyền lợi như đối với người lao động khác, tiến tới hoạt động quản lý bao bì thuốc BVTV theo hướng chuyên môn hóa. (iii) Tổ chức tuyên truyền tập huấn trong công tác quản lý bao bì thuốc BVTV; nâng cao nhận thức cộng đồng để hạn chế đổ bừa bãi các loại bao bìthuốc BVTV, hạn chế việc thải bỏ rác thải sinh hoạt vào các bể chứa bao bì thuốc BVTV; nhận thức rõ về quyền lợi và trách nhiệm trong công tác quản lý bao bì thuốc BVTV.

CTTĐT

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.