CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Bộ TT&TT đề nghị quyết liệt triển khai cung cấp 100% dịch vụ công mức độ 4 trong năm 2021

0

“Năm 2021, các đơn vị cần kết nối, khai thác triệt để dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia để cung cấp hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4, giảm thiểu giấy tờ khi người dân và doanh nghiệp (DN) thực hiện dịch vụ công…”

Đó là một trong số những nội dung quan trọng thể hiện trong Công văn số 2626/BTTTT-THH về việc đẩy mạnh việc triển khai Kế hoạch cung cấp 100% DVCTT mức độ 4 đủ điều kiện trong năm 2021 do Bộ TT&TT ban hành hôm nay 21/7/2021.

Phải có văn bản báo cáo nguyên nhân, lý do

Theo đó, các bô, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đơn vị) từ nay đến cuối năm 2021 được đề nghị cần tập trung, nghiên túc, quyết tâm thực hiện: Chỉ đạo xây dựng và tổ chức triển khai ngay Kế hoạch của bộ/tỉnh cung cấp 100% DVC đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021. Nếu đơn vị nào chưa xây dựng, hoàn thiện được Kế hoạch phải có văn bản báo cáo nguyên nhân, lý do gửi về Bộ TT&TT trước ngày 30/7/2021.

Để thuận tiện, nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ này, Bộ TT&TT hỗ trợ các đơn vị trong việc rà soát các DVCTT mức độ 4 theo địa chỉ: http://aita.gov.vn/day-manh-trien-khai-ke-hoach-cung-cap-100-dvctt-muc-do-du-dieu-kien-trong-nam-2021.

Đồng thời, Bộ TT&TT cũng đề nghị các đơn vị tăng cường chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực thực hiện định kỳ hàng tháng gửi báo cáo tình hình cung cấp DVCTT về Bộ TT&TT qua Hệ thống đánh giá mức độ chuyển đổi số (CĐS) tại địa chỉ: https://dti/gov.vn để tổng hợp.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần chỉ đạo sử dụng, khai thác hiệu quả các dịch vụ được cung cấp trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, đặc biệt, cần kết nối, khai thác triệt để dữ liệu từ các CSDL quốc gia để cung cấp hiệu quả các DVCTT mức độ 4, giảm thiểu giấy tờ khi người dân và DN thực hiện DVC.

100% DVCTT mức độ 4 là tiêu chí đảm bảo sự phát triển bền vững CPĐT

Có thể nói giờ đây, việc đẩy mạnh việc triển khai Kế hoạch cung cấp 100% DVCTT mức độ 4 đủ điều kiện trong năm 2021 là một nhiệm vụ quan trọng các đơn vị cần phải thực hiện trong năm 2021, bởi lẽ theo Quyết định số 942/QĐ-TTg ban hành ngày 15/6/2021 xác định rõ quyết tâm đạt mục tiêu “Phát triển Chính phủ số một cách tổng thể, toàn diện, phát huy kết quả đạt được, tập trung mọi nguồn lực, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, có giải pháp, cách làm đột phá, mang tính khác biệt, để cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển chính phủ điện tử (CPĐT) vào năm 2021 và hoàn thành Chính phủ số vào năm 2025”.

Trên quan điểm thông suốt này, giờ đây việc các đơn vị cần quyết tâm thực hiện cung cấp cấp 100% DVCTT mức độ 4 trong năm nay không chỉ còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng phải thực hiện, đây còn là việc làm có ý nghĩa trong việc đổi mới, thực hiện việc cải cách TTHC nhằm đo lường chất lượng DVC mức độ cao nhất của các cấp, cơ quan quản lý nhà nước… chính điều này khi làm tốt, triệt để sẽ góp phần đảm bảo về đích hoàn thành đúng thời gian “mục tiêu”, “chỉ tiêu” phát triển CPĐT trong năm nay.

Cung cấp 100% DVCTT mức độ 4: Nhiệm vụ cần ưu tiên hàng đầu - Ảnh 2.DVC giúp tăng sự minh bạch, công khai việc giải quyết hồ sơ, TTHC cho các tổ chức, cá nhân

Bộ TT&TT cho biết, hiện nay vẫn còn 25 đơn vị chưa ban hành Kế hoạch và một số đơn vị chưa thực sự đẩy nhanh tiến độ Cung cấp DVCTT mức độ 4; tỷ lệ DVCTT mức độ 4 được cung cấp trung bình cả nước đạt mới đạt 37,43%… Do đó, nếu giờ đây, các đơn vị không quyết tâm, quyết liệt triển khai nhiệm vụ này, tỷ lệ đạt mục tiêu cao sẽ không được như mong muốn, kỳ vọng.

Những năm qua, với vai trò quan trọng là đầu mối giúp Chính phủ tổng hợp, đánh giá, hướng dẫn các đơn vị thự hiện nhiệm vụ CĐS quốc gia toàn diện, Bộ TT&TT đã ban hành nhiều văn bản, hướng dẫn các đơn vị thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ này, đặc biệt từ đầu năm 2021 đến nay, Bộ TT&TT ban hành nhiều văn thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này như: Văn bản 1144/BTTTT-THH; Văn bản 1145/BTTTT-THH…)

Bên cạnh việc ban hành các văn bản, Bộ TT&TT đưa ra các khuyến nghị, giải pháp kỹ thuật, công nghệ cho các đơn vị, muốn đẩy nhanh quá trình triển khai nhiệm vụ này, cần sử dụng triệt để các giải pháp: Cổng DVC và hệ thống thông tin một cửa điện tử trên cùng một nền tảng đáp ứng các yêu cầu và quy định hiện hành; triển khai theo mô hình cung cấp dịch vụ phần mềm trên nền tảng điện toán đám mây SaaS (Software-as-a-Service); sẵn sàng kết nối với Hệ thống định danh, xác thực điện tử quốc gia, Hệ thống hỗ trợ thanh toán trực tuyến toàn quốc, các cơ sở dữ liệu quốc gia theo hướng dẫn của Bộ TT&TT…

Hy vọng, với những văn bản hướng dẫn được ban hành, sự hỗ trợ tích cực, kịp thời từ Bộ TT&TT cùng với sự nỗ lực tích cực thực hiện nhiệm vụ này của các đơn vị, chúng ta luôn tin tưởng, mong đợi những kết quả cao sẽ được tạo ra, điều này sẽ góp phần tạo ra những thành công, hiệu quả công cuộc CĐS mang lại, thúc đẩy nhanh quá trình về đích nền CPS, CPĐT kiến tạo, toàn diện./.

Theo ictvietnam

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.