CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Bộ TN&MT thành lập Ban chỉ đạo và Tổ thường trực phòng, chống dịch Covid-19

0

Ngày 01/4, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Quyết định số 824/QĐ-BTNMT về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ thường trực phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo Quyết định này, Ban Chỉ đạo do Bộ trưởng làm Trưởng ban, các Thứ trưởng làm Phó ban và Ủy viên là lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát dịch Covid -19 tại Bộ Tài nguyên và Môi trường theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ , Ban Chỉ đạo quốc gia và hướng dẫn của Bộ Y tế; Quyết định và chỉ đạo tổ chức thực hiện các kịch bản ứng phó với từng cấp độ lây lan của dịch Covid-19 tại Bộ Tài nguyên và Môi trường; chỉ đạo xử lý các công việc phát sinh do dịch Covid-19 gây ra; Chỉ đạo triển khai các giải pháp, biện pháp để vừa bảo đảm đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch, vừa đảm bảo thông suốt trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết các nhiệm vụ của Bộ, ngành; hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật hoang dã để ngăn ngừa các nguồn lây lan bệnh tật.

Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo do Thứ trưởng làm Tổ trưởng, các thành viên là lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ. Tổ thường trực có nhiệm vụ xây dựng trình Ban Chỉ đạo các kịch bản ứng phó với từng cấp độ lây lan của dịch Covid-19 tại Bộ Tài nguyên và Môi trường; chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng kịch bản ứng phó của các đơn vị trực thuộc; Đề xuất với Ban Chỉ đạo các kế hoạch, giải pháp, biện pháp để thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; Tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ và kết luận của Ban Chỉ đạo; cập nhật kịp thời các chỉ đạo của cấp trên và thông tin của các cơ quan liên quan; tổng hợp tình hình diễn biến của dịch bệnh và các ảnh hưởng đến hoạt động của Bộ để thường xuyên báo cáo Ban Chỉ đạo.
( Theo Vea.gov.vn)
Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.