CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Yên Bái: Tăng cường quản lý thu gom, hạn chế rác thải nhựa

0

(TN&MT) – Gần đây, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch số 201/KH-UBND về việc “Giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh”.

Theo kế hoạch, sau khi ban hành và triển khai sẽ góp phần giảm tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh, tăng tỷ lệ chất thải nhựa được thu gom, tái sử dụng, tái chế so với hiện nay. Đồng thời, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp và tại các cơ quan nhà nước về việc giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh.

Nhiều xã đã thành lập các đội tự quản về môi trường để thu gom và xử lý rác thải

Để làm được điều đó, thứ nhất, cần giảm thiểu khối lượng chất thải nhựa phát sinh. Tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng, doanh nghiệp về tác hại của chất thải nhựa tới môi trường và sức khỏe con người; giảm thiểu sử dụng túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa nhất là sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt, tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; phấn đấu đến năm 2025 sử dụng 100% túi nilon thân thiện với môi trường tại các trung tâm thương mại, siêu thị phục vụ cho mục đích sinh hoạt…

Thứ hai, phân loại chất thải nhựa trong sinh hoạt: Triển khai xây dựng mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Trong đó, chất thải nhựa được phân loại riêng và được thu gom, chuyển giao cho các tổ chức, cá nhân có chức năng xử lý đảm bảo quy định môi trường. Trên cơ sở trên khai mô hình điểm, hướng dẫn, triển khai nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn tỉnh.

Thứ ba, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa. Cần tiếp tục duy trì dây chuyền tái chế hạt nhựa tại Nhà máy xử lý rác thải Văn Phú của Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái trên cơ sở sử dụng nguồn nguyên liệu là rác thải nhựa thu gom tại thành phố và mở rộng việc thu gom, vận chuyển từ các địa phương khác trong tỉnh để giảm thiểu việc chôn lấp và xử lý bằng các hình thức khác.

Cùng với đó, tuyên truyền, vận động và khuyến khích các doanh nghiệp có dây chuyền tái chế trên địa bàn thực hiện việc thu gom, vận chuyển, tái chế chất thải nhựa từ các địa phương đã triển khai việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Nghiêm cấm và xử lý vi phạm đối với hành vi đốt thủ công chất thải nhựa trong khu vực dân cư.

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.