CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Xây dựng Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021 – 2025 phù hợp với từng vùng

0

Ngày 03/03, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Văn Thức đã chủ trì buổi làm việc với Văn phòng Điều phối nông thôn mới trung ương về việc rà soát, đánh giá Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp giai đoạn 2016 – 2020 và dự kiến nội dung định hướng xây dựng Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021 – 2025.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong giai đoạn 2016 – 2020, Bộ tiêu chí nông thôn mới (NTM) đã có các tiêu chí  cụ thể trên hầu hết các lĩnh vực đối với phát triển nông thôn, có các mức độ từ đạt chuẩn cho đến nâng cao, kiểu mẫu; áp dụng cho các cấp huyện, xã và định hướng cho cấp thông bản ở các khu vực khó khăn…, nhiều chỉ tiêu mang tính định tính, chưa phù hợp với tình hình thực tế.

Trong bộ 19 tiêu chí xây dựng NTM, tiêu chí 17 về môi trường là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá và cải thiện đời sống người dân.  Theo đề xuất của Tổng cục Môi trường, tiêu chí 17 về môi trường sẽ được bổ sung thêm 2 tiêu chí và thay đổi chỉ tiêu của 5 tiêu chí. Các tiêu chí được xây dựng với các chỉ số định lượng rõ ràng, quy định chi tiết và phù hợp cho từng vùng.

Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức phát biểu tại buổi họp

Đối với tiêu chí “Chất thải rắn trên địa bàn khu dân cư tập trung được phân loại, tận thu, tái chế, tái sử dụng; thu gom và xử lý đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường”, yêu cầu tỉ lệ thu gom đối với từng vùng tối thiểu từ 60 – 75%; chỉ tiêu “tỷ lệ hộ gia đình, cơ sở sản xuất – kinh doanh – dịch vụ nộp các loại phí bảo vệ môi trường theo quy định” yêu cầu 100% các gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải nộp các loại phí BVMT.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Minh Tiến, Chánh Văn phòng Văn phòng điều phối nông thôn mới trung ương cho biết việc xây dựng tiêu chí về môi trường trong Bộ tiêu chí rất cần thiết trong việc đánh giá NTM các cấp đặc biệt là trong tình hình hiện nay. Bộ tiêu chí cần xây dựng cụ thể, rõ ràng ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã và phủ hết các mặt trong công tác bảo vệ môi trường.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã đánh giá cao các ý kiến đề xuất của Bộ tiêu chi NTM giai đoạn 2021 – 2025 do Tổng cục Môi trường đề xuất, nhiều chỉ tiêu mang tính định tính trong giai đoạn trước đã được thay thế, cụ thể hóa bằng các chỉ số định lượng cụ thể. Tuy nhiên các đại biểu cho rằng Tổng cục môi trường cần cân nhắc, xem xét các chỉ số trong các tiêu chí cần bám sát theo các chỉ số với Bộ chỉ tiêu quốc gia, phù hợp với tình hình thực tế tại các vùng; phân định rõ các chỉ tiêu đối với các xã, huyện đạt chuẩn tiêu chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu…

Ông Nguyễn Minh Tiến, Chánh Văn phòng Văn phòng điều phối nông thôn mới trung ương phát biểu buổi làm việc

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức đã đánh gia cao dự thảo Bộ tiêu chí, Bộ tiêu chí đã tiếp thu và rút kinh nghiệm trong việc triển khai trong giai đoạn 2016 -2020, đồng thời các chỉ tiêu trong dự thảo đã quy định cụ thể, định lượng rõ ràng giúp việc đánh giá các chỉ tiêu sẽ rõ ràng, cụ thể hơn.

Phó Tổng cục trưởng cho rằng Bộ chỉ tiêu cần bổ sung một số chỉ tiêu liên quan đến mảng xanh, các chỉ tiêu định lượng phù hợp với quy định của pháp luật về chất thải rắn, nước, không khí, giảm thiểu chất thải nhựa, …

Bên cạnh đó, Phó Tổng cục trưởng đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu, rà soát lại các tiêu chí trong Bộ tiêu chí nhằm lồng ghép các chỉ tiêu môi trường vào cho phù hợp với thực tế./.

​Toàn cảnh buổi làm việc
Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.