CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế: Thực hiện tốt Năm chủ tịch ASEAN 2020

0
Ngày 20/02, tại Tổng cục Môi trường, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức đã chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình công tác năm 2020 của Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế.
​Tại Hội nghị, Lãnh đạo Vụ KHCN&HTQT đã báo cáo Phó Tổng cục trưởng các nhiệm vụ trọng tâm về khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế thuộc Chương trình công tác năm 2020. Trong đó:
Về lĩnh vực khoa học và công nghệ, Vụ tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức quản lý và triển khai thực hiện các chương trình, đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật và theo phân cấp (năm 2020, dự kiến, Tổng cục Môi trường sẽ thực hiện 18 Đề tài KH&CN cấp Bộ ; 04 Đề tài cấp cơ sở và  03 Nhiệm vụ KH&CN khác); tham mưu, giúp Tổng cục trưởng thẩm tra các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, quy định kỹ thuật áp dụng trong bảo vệ môi trường đối với 08 QCVN (03 QCVN về chất lượng môi trường xung quanh; 02 QCVN về nước thải, khí thải công nghiệp và 03 QCVN về lĩnh vực: nước thải sinh hoạt, nước thải y tế và nước thải chăn nuôi);
Về lĩnh vực hợp tác quốc tế, Vụ sẽ tập trung tiến hành xây dựng Quy chế Quản lý các dự án hợp tác quốc tế, Quy chế quản lý đoàn ra/ đoàn vào, Quy chế hợp tác quốc tế của Tổng cục Môi trường phù hợp với các quy định được sửa đổi của Bộ và cơ cấu tổ chức mới của Tổng cục.
Đối với hợp tác quốc tế song phương, Vụ tiếp tục thực hiện các thỏa thuận hợp tác song phương, trao đổi hợp tác với đại sứ quán các nước và tổ chức JICA, KOICA; phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ TN&MT) chuẩn bị các nội dung cho Hội nghị đối thoại chính sách môi trường Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 6 tại Nhật Bản, triển khai các hoạt động tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Việt Nam – Hàn Quốc tổ chức tại Hà Nội và chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội nghị Bộ trưởng môi trường về đa dạng sinh học và quản lý các khu bảo tồn giữa Việt Nam – Lào; triển khai các hoạt động hợp tác với METI, JEMAI và AOTS trong khuôn khổ chương trình cán bộ quản lý kiểm soát ô nhiễm giai đoạn 2 và định hướng phát triển các hoạt động trong năm 2020.
Đặc biệt, trong năm Chủ tịch ASEAN 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì tổ chức các sự kiện trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bao gồm tổ chức Hội nghị Nhóm công tác ASEAN về môi trường biển và đới bờ lần thứ 21(AWGCME 21); Hội nghị các quan chức cao cấp ASEAN về môi trường lần thứ 31 (ASOEN 31) và các Hội nghị khác có liên quan vào năm 2020. Theo đó, Bộ đã giao Tổng cục Môi trường, đơn vị đầu mối các hoạt động hợp tác ASEAN về môi trường, chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị tổ chức thành công các Hội nghị nêu trên, thời gian dự kiến lần lượt diễn ra vào tháng 5 và tháng 8 năm 2020 tại thành phố Đà Nẵng.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng đánh giá cao nội dung chương trình công tác năm 2020, đồng thời chỉ đạo Vụ tiếp tục tham mưu các nhiệm vụ trọng tâm: (1) Hoàn thiện chương trình xây dựng TCVN/QCVN của Tổng cục; (2) Khẩn trương triển khai kế hoạch, nội dung và quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ do Lãnh đại Bộ giao trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020 (3) Tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương với các đối tác hiện có và mở rộng hợp tác đối với các đối tác khác; duy trì phối hợp, hợp tác thể chế với các tổ chức WB; UNDP; GEF, WWF cùng với việc kết nối với các đơn vị chuyên môn trong Bộ và Tổng cục Môi trường.
Kết luận Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng bày tỏ sự ủng hộ, luôn đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi đối với tập thể Lãnh đạo và cán bộ công chức của Vụ KHCN&HTQT nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2020./.
( Theo Vea.gov.vn)
Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.