CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

VNISA ban hành tiêu chuẩn cơ sở cho dịch vụ kiểm tra, đánh giá ATTT mạng

0

Tiêu chuẩn dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin (ATTT) mạng vừa được Hiệp hội ATTT Việt Nam (VNISA) ban hành nhằm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ này tại Việt Nam.

Để triển khai thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm ATTT cho các cơ quan nhà nước và góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm tra, đánh giá ATTT tại Việt Nam, ngày 03/8/2020, Chủ tịch Hiệp hội ATTT Việt Nam đã ký ban hành tiêu chuẩn cơ sở “Tiêu chuẩn dịch vụ kiểm tra, đánh giá ATTT mạng” (sau đây gọi tắt là TCCS).

VNISA ban hành Tiêu chuẩn cơ sở cho dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng - Ảnh 1.

TCCS do Câu lạc bộ Kiểm tra, Đánh giá và Kiểm định ATTT Việt Nam (VSAC) được VNISA giao nhiệm vụ tổ chức biên soạn, được xây dựng trên cơ sở thực tiễn thực hiện dịch vụ kiểm tra kiểm tra, đánh giá ATTT mạng tại Việt Nam, có tham khảo các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn nước ngoài.

TCCS được xây dựng mới trên cơ sở các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, các kết quả thử nghiệm, đánh giá, phân tích và thực tế triển khai dịch vụ.

Nội dung TCCS quy định các yêu cầu cơ bản đối với dịch vụ kiểm tra, đánh giá ATTT mạng, bao gồm 03 nhóm: Yêu cầu về quản lý và kỹ thuật, yêu cầu về tổ chức và yêu cầu về nhân sự.

Nhóm yêu cầu về quản lý và kỹ thuật là cơ sở để tổ chức cung cấp dịch vụ xây dựng quy trình, nội dung các bước thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá. Nhóm yêu cầu về tổ chức, nhân sự là cơ sở để tổ chức, doanh nghiệp hoàn thiện năng lực về tổ chức, tài chính và nhân sự của đơn vị mình.

Các yêu cầu nêu trong TCCS này là yêu cầu cơ bản đối với việc cung cấp dịch vụ, khuyến khích các tổ chức, DN bổ sung thêm các yêu cầu ở cấp độ cao hơn nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. Đây cũng là căn cứ cho việc đánh giá các dịch vụ kiểm tra, đánh giá ATTT mạng.

Tiêu chuẩn này được áp dụng trong quá trình chuẩn bị, thực hiện và kết thúc các công việc liên quan đến dịch vụ Kiểm tra, đánh giá ATTT mạng và sử dụng để đánh giá các dịch vụ này.

Đối tượng áp dụng TCCS là các tổ chức, công ty hội viên của VNISA có cung cấp dịch vụ kiểm tra, đánh giá ATTT trên các ứng dụng và hệ thống CNTT. Tiêu chuẩn cũng có thể được sử dụng bởi các cơ quan, tổ chức có nhu cầu thuê dịch vụ Kiểm tra, đánh giá ATTT nhằm đánh giá, lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ.

Quá trình xây dựng Tiêu chuẩn được thực hiện các nguyên tắc: Dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan đang được áp dụng tại Việt Nam; Phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam; Phù hợp với trình độ tiến bộ khoa học và công nghệ, đáp ứng được yêu cầu quản lý, sản xuất kinh doanh của hội viên Hiệp hội và thực tiễn hoạt động kiểm tra, đánh giá ATTT mạng tại Việt Nam.

VNISA tin tưởng rằng đây sẽ là một công cụ để góp phần thúc đẩy và nâng cao chất lượng của dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin tại Việt Nam.

Nguồn ictvietnam.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.