CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

VBQPPL lĩnh vực môi trường hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần trong 06 tháng đầu năm 2020

0

Ngày 01/7, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1444/QĐ-BTNMT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 06 tháng đầu năm 2020.

Theo Quyết định này, lĩnh vực môi trường có 11 văn bản hết hiệu lực toàn bộ và 4 văn bản hết hiệu lực một phần trong 06 tháng đầu năm 2020.

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực môi trường trong 06 tháng đầu năm 2020

TT Tên loại văn bản Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
1. Nghị định 81/2007/NĐ-CP

ngày 23/5/2007

quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 05/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020
2. Quyết định 102/2007/QĐ-TTg

ngày 10/7/2007

về việc phê duyệt “Đề án tổng thể tăng cường năng lực quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen và sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen từ nay đến năm 2010 thực hiện Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học” Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020 về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020
3. Quyết định 10/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/8/2006 ban hành quy định chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày

31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020
4. Quyết định 19/2007/QĐ-BTNMT ngày 26/11/2007 về việc ban hành quy định điều kiện và hướng dẫn hoạt động dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của tổ chức dịch vụ thẩm định Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày

31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020
5. Thông tư 07/2007/TT-BTNMT ngày 03/7/2007 hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày

31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020
6. Thông tư 01/2013/TT-BTNMT ngày 28/01/2013 quy định về phế liệu được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày

31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020
7. Thông tư 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày

31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020
8. Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường Hết hiệu lực bởi Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020
9. Thông tư 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và Hết hiệu lực bởi Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020
10. Thông tư 30/2016/TT-BTNMT ngày 12/10/2016 về quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu Hết hiệu lực bởi Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày           13

tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020
11. Thông tư liên tịch 12/2007/TTLT-BTNMT-BNV ngày 27 tháng 12 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực môi trường trong 06 tháng đầu năm 2020

STT Tên loại văn bản Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành và tên gọi của văn bản Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
1. Luật Bảo vệ môi trường Điểm a khoản 2 Điều 25 Bị sửa đổi bởi Luật số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội đầu tư công Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2020
2. Thông tư 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản Điều 13 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020
Phụ lục 3 Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020
3. Thông tư 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ Điểm a khoản 2 Điều 12; khoản 2 Điều 18; khoản 2 Điều 21; Điều 25 và Điều 26 Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020
4. Nghị định 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn Điều 3; Điều 4; Điều 5; Khoản 5 Điều 7; Khoản 1 Điều 8; Khoản 2, 3 Điều 9; Điều 13; Điểm d khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 15; Điều 24; Điểm b khoản 2 Điều 30; Điều 34 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/04/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn Hết hiệu lực từ ngày 01/6/2020

​ Mời xem và tải toàn văn Quyết định số 1444/QĐ-BTNMT tại đây: quyet-dinh-1444-qd-btnmt-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-trong-6-thang-dau-nam-2020.pdf

Theo VEA

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.