CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường

0

Trong năm 2019, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về BVMT tiếp tục được đẩy mạnh, trong đó đặc biệt tập trung vào các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức nhằm thay đổi thói quen tiêu dùng đối với sản phẩm nhựa dùng một lần, khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế, thân thiện môi trường.

Các Bộ, ngành, địa phương đã tiếp tục triển khai, tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn về môi trường như: Ngày Quốc tế về Đa dạng sinh học; chuỗi các hoạt động cấp quốc gia hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6; các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. Bộ TN&MT và các Bộ, ngành đã tập trung triển khai Chương trình phối hợp giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về BVMT và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2017- 2019; thực hiện lồng ghép nội dung giáo dục BVMT vào các môn học. Bộ TN&MT đã tổ chức xét tặng Giải thưởng môi trường Việt Nam năm 2019 cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng có nhiều đóng góp và thành tích xuất sắc trong công tác BVMT.

Các mô hình, phong trào BVMT trong cộng đồng dân cư có sự chuyển biến tích cực. Nhiều địa phương đã xây dựng được các mô hình, phong trào BVMT hiệu quả như: các mô hình thu gom rác thải, mô hình BVMT trong xây dựng nông thôn mới; mô hình kết hợp xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật tại cơ sở xử lý CTNH; mô hình xử lý chất thải làng nghề; nhiều làng nghề áp dụng công nghệ, công đoạn sản xuất tiên tiến nhằm hạn chế phát thải chất thải ra môi trường. Nhiều mô hình KCN sinh thái hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững được hình thành, phát triển trên cả nước.

Nguồn Monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.