CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Tuyên Quang xây dựng mô hình điểm tự quản về BVMT

0

Thực hiện nhiệm vụ đột phá của tỉnh trong năm 2020 là chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức phát động và hưởng ứng phong trào Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa. Đồng thời xây dựng các mô hình điểm tự quản về bảo vệ môi trường, xử lý và chống rác thải nhựa.

Phong trào nhằm kêu gọi những hành động thiết thực, thay đổi hành vi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Qua đó, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người. Theo đó, Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện đã chỉ đạo cấp xã, thị trấn phối hợp với các tổ chức thành viên và UBND các xã xây dựng thêm mỗi xã ít nhất 2 tổ tự quản về bảo vệ môi trường và chống rác thải nhựa. Phấn đấu mỗi năm có trên 20% số hộ gia đình trên địa bàn xã, thị trấn thực hiện thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình.

Phong trào được triển khai thực hiện với 4 quy trình: Phân loại rác thải sinh hoạt gia đình, vận động mỗi gia đình có 2 thùng đựng rác thải: 1 thùng đựng rác hữu cơ, 1 thùng đựng rác vô cơ. Mục tiêu, năm 2020, Mặt trận tổ quốc mỗi xã, phường thực hiện thí điểm 3 tổ tự quản về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, chống rác thải nhựa. Từ năm 2021 đến hết năm 2025, mỗi năm có thêm 20% số thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn thực hiện mô hình này. Đến năm 2025, phấn đấu có trên 95% số hộ gia đình trên địa bàn thành phố thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình… Hiện tại mỗi xã, phường ở thành phố đều xây dựng 3 mô hình điểm về khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa. Tại các khu dân cư, các tổ tự quản được thành lập để tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong bảo vệ môi trường, tổ chức thu gom, tập kết, xử lý rác thải, chống rác thải nhựa…

Từ năm 2017 đến nay, Mặt trận tổ quốc tỉnh Tuyên Quang thường xuyên phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, mở lớp tập huấn về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Theo Monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.