CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường phối hợp cùng Cơ quan Môi trường Hàn Quốc kiểm tra, đánh giá hiện trạng của Hệ thống quản lý chất thải nguy hại tại Việt Nam

0

Thực hiện sự phân công và chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục Môi trường giao Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường (CEID) phối hợp với Cơ quan Môi trường Hàn Quốc (KECO) đánh giá lại hiện trạng của Hệ thống và đưa vào vận hành để góp phần quan trọng vào việc quản lý chất thải nguy hại của Việt Nam trong thời gian tới.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường (CEID) đã gửi thư mời đề nghị Cơ quan Môi trường Hàn Quốc (KECO) hỗ trợ việc đánh giá lại toàn bộ Hệ thống chất thải nguy hại (E-manifest) để đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả.

Trong hai ngày 19-20/11/2019, Cơ quan Môi trường Hàn Quốc đã cử 06 cán bộ và chuyên gia sang Việt Nam để cùng phối hợp cùng Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường đánh giá lại toàn bộ Hệ thống chất thải nguy hại và đề xuất phương hướng đưa Hệ thống vào hoạt động chính thức trong thời gian tới. Đoàn cán bộ, chuyên gia Hàn Quốc sang Việt Nam lần này là những người đã trực tiếp tham gia triển khai thực hiện dự án từ năm 2010.

Hai đơn vị họp trao đổi về Hề thống quản lý chất thải nguy hại

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc về lĩnh vực môi trường. Ngày 01/9/2010, Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường – Tổng cục Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường và Cơ quan Môi trường Hàn Quốc đã ký biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác và khởi động Dự án Thiết lập hệ thống kê khai điện tử quản lý tổng hợp chất thải nguy hại tại Việt Nam (E-manifest).

Dự án thực hiện từ năm 2010 – 2013 với kinh phí 03 triệu USD, trong đó 2,5 triệu USD do Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ và 0,5 triệu USD vốn đối ứng của Việt Nam. Đơn vị thực hiện: Việt Nam (Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường, Tổng cục Môi trường); Hàn Quốc (Cơ quan Môi trường KECO, Cơ quan Hợp tác quốc tế KOICA).

Dự án góp phần quan trọng vào việc quản lý chất thải nguy hại của Việt Nam, nhằm mục tiêu bảo vệ môi trường và sức khỏe con người thông quan việc xây dựng một công cụ hữu hiệu trong quản lý chất thải nguy hại. Giúp cải thiện môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; thống kê chất thải nguy hại; cung cấp hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng các chính sách, chiến lược và kế hoạch tổng thể ở cấp quốc gia; góp phần đẩy mạnh hoạt động giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế mà không gây phát thải khí nhà kính.

Tháng 8/2013 phía Hàn Quốc bàn giao phiên bản thử nghiệm của hệ thống phần mềm cho phía Việt Nam. Tháng 5/2019, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường được Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường bàn giao quyền quản trị, vận hành hệ thống E-manifest. Tuy nhiên, từ khi hệ thống được bàn giao cho đến nay vẫn đang hoạt động phiên bản thử nghiệm, do đó Hệ thống trong quá trình vận hành vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: Các tính năng đã được xây dựng còn khó sử dụng, chưa tiện lợi, mất thời gian và còn phát sinh nhiều lỗi trong quá trình thao tác; Một số tính năng còn đang được xây dựng hoặc chưa hoàn thiện để sử dụng; Nhiều tính năng cơ bản phục vụ nhu cầu quản lý chất thải nguy hại chưa được xây dựng, đặc biệt là các tính năng thống kê và GIS…

Kiểm tra, đánh giá hiện trạng của Hệ thống tại Phòng máy chủ

Trong 02 ngày làm việc tại Việt Nam, với tinh thần trách nhiệm cao, kết hợp kinh nghiệm thực tế đã trực tiếp triển khai Hệ thống này từ những năm trước. Do vậy, phía chuyên gia Hàn Quốc đã có những đánh giá chi tiết, chuyên sâu và đề xuất hướng giải pháp cùng phối hợp để đưa Hệ thống quản lý chất thải nguy hại tại Việt Nam đi vào hoạt động chính thức và có hiệu quả trong thời gian tiếp theo.

CEID

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.