CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Triển khai tính toán thí điểm bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các địa phương

0

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Văn bản số 6306/BTNMT-TCMT ngày 28/11/2019 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị chỉ đạo các nội dung liên quan tới triển khai tính toán thí điểm bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các địa phương.

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, ngày 31 tháng 10 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Quyết định số 2782/QĐ-BTNMT ban hành “Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” (sau đây gọi tắt là Bộ chỉ số).

Theo đó, Bộ chỉ số gồm có 27 chỉ số thành phần, được cấu trúc thành hai nhóm:

(i) Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường (với 26 chỉ số thành phần, được tính toán thông qua việc tự đánh giá của địa phương);

(ii) Đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống (với 01 chỉ số thành phần, được tính toán thông qua điều tra xã hội học).

Để kịp thời triển khai áp dụng chính thức Bộ chỉ số từ năm 2020 theo đúng lộ trình đã được phê duyệt tại Quyết định số 2782/QĐ-BTNMT nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tính toán thí điểm Bộ chỉ số nhằm hoàn thiện nội dung, tài liệu hướng dẫn thực hiện và trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, phân công Sở, ngành chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện năm 2019 của địa phương đối với các chỉ số thành phần nhóm I theo tài liệu hướng dẫn gửi kèm Công văn.

Thứ hai, đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Bộ chỉ số trong thời gian tới.

Báo cáo của Quý Ủy ban về các nội dung nêu trên đề nghị gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 01 năm 2020 để tổng hợp.

Văn bản số 6306/BTNMT-TCMT và Tài liệu hướng dẫn tải tại đây.

Theo monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.