CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Triển khai chương trình công tác năm 2020 của Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường

0

Chiều ngày 13/2, tại Tổng cục Môi trường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Thượng Hiền chủ trì Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2020 của Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường (Trung tâm TT&DLMT).

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo và các cán bộ chủ chốt của Trung tâm TT&DLMT.

Năm 2020, theo Chương trình công tác đã phê duyệt, Trung tâm đặt mục tiêu hoàn thành 05 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thông tin và dữ liệu môi trường; đồng thời đề xuất các kiến nghị và giải pháp quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra, cụ thể: (i) Tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng, quản lý và bảo mật an toàn thông tin, cơ sở hạ tầng và tích hợp hệ thống thông tin môi trường quốc gia; (ii) công tác thu thập, xây dựng và quản lý dữ liệu, tư liệu, thư viện giấy và điện tử phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và có hệ thống (iii) tổng hợp và công bố thông tin về danh mục dữ liệu môi trường kịp thời và chính xác (iv) quản lý, vận hành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường đảm bảo xuyên suốt và phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo Tổng cục; (v) phối hợp với các cơ quan liên quan trong và ngoài Tổng cục đẩy mạnh công tác báo chí, tuyên truyền trong lĩnh vực môi trường, đa dạng sinh học. Đặc biệt nhấn mạnh việc thực hiện tốt công tác xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường phù hợp với Kiến trúc chính phủ ngành tài nguyên và môi trường phiên bản 2.0 theo chỉ đạo của Chính phủ và Lãnh đạo các cấp.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thượng Hiền đánh giá cao Chương trình công tác năm 2020 của Trung tâm, đồng thời giao Trung tâm xây dựng một số nhiệm vụ như xây dựng, nhập liệu cơ sở dữ liệu về môi trường sau khi tiếp nhận dữ liệu từ các đơn vị của Tổng cục thực hiện điều tra kháo sát thành nhiệm vụ thường xuyên hàng năm, bước đầu xây dựng CSDL của các Bộ ngành về kiểm soát nguồn thải khí thải công nghiệp và chỉ ra một số giải pháp cần thực hiện ngay trong thời gian tới như: khẩn trương kiện toàn đội ngũ cán bộ, viên chức lãnh đạo cấp phòng; tăng cường nhân lực về công nghệ thông tin để đảm bảo duy trì và phát triển hạ tầng và tích hợp hệ thống công nghệ thông tin môi trường quốc gia; đề xuất bổ sung và quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí.

Phó Tổng cục trưởng bày tỏ sự tin tưởng với sự ủng hộ của lãnh đạo Tổng cục, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Lãnh đạo Trung tâm và tinh thần đoàn kết nhất trí của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động, Trung tâm TT & DLMT sẽ hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ trong Chương trình công tác năm 2020.

Theo VEA

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.