CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Trả lời về việc điều chỉnh, thay đổi phương án phát tán khí thải lò hơi xưởng dệt nhuộm của Công ty TNHH Polytex Far Eastern

0

Bộ TN&MT trả lời đề nghị của Công ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam) (Khu công nghiệp Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) về việc xin điều chỉnh nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được phê duyệt.

Theo báo cáo của Công ty tại các văn bản nêu trên, Dự án “Mở rộng nâng công suất của Nhà máy hóa sợi, dệt, nhuộm – giai đoạn 3” của quý Công ty đang trong quá trình xây dựng, có dự kiến thay đổi phương án phát tán khí thải lò hơi xưởng dệt nhuộm từ 02 ống khói thành 01 ống khói (chiều cao H=50m, đường kính D=2,5m) chung cho cả 04 lò hơi nhưng không làm thay đổi tổng công suất của Dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 2036/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; không thay đổi công nghệ sản xuất sản phẩm chính; không thay đổi công nghệ xử lý chất thải của Dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường, không làm phát sinh chất thải vượt quá khả năng xử lý chất thải của các công trình bảo vệ môi trường so với phương án trong quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM.

Căn cứ Điều 15 và Điều 16 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (Nghị định số 18/2015/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường (Nghị định số 40/2019/NĐ-CP), nội dung quý Công ty xin điều chỉnh nêu trên không thuộc đối tượng phải lập lại báo cáo ĐTM và cũng không thuộc đối tượng phải báo cáo bằng văn bản cho Bộ Tài nguyên và Môi trường (cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM của Dự án).

Trong trường hợp này, quý Công ty tự xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm về hoạt động an toàn của Nhà máy; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với các lò hơi này; tuân thủ các yêu cầu, điều kiện bảo vệ môi trường đã được phê duyệt trong báo cáo ĐTM, đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định về bảo vệ môi trường; tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đảm bảo không làm gia tăng tác động xấu đến môi trường so với báo cáo ĐTM đã được phê duyệt.

Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án, Công ty phải tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong báo cáo ĐTM đã được phê duyệt, các quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP và Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.

CTTĐT

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.