CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Trả lời kiến nghị về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá, đo lường tăng trưởng xanh và các định mức, tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật xanh

0

Trả lời kiến nghị của tỉnh Trà Vinh: Ban hành bộ tiêu chí đánh giá, đo lường tăng trưởng xanh và các định mức, tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật xanh; đồng thời, sớm hoàn thiện khung chính sách tài chính tăng trưởng xanh.

Theo đó, tại Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh quy định:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư: là cơ quan đầu mối về tăng trưởng xanh, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh; hướng dẫn, giám sát, đánh giá, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện Chiến lược.

Bộ Tài nguyên và Môi trường: là cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu; chủ trì, phối hợp trong hoạch định chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu nói chung, hướng dẫn đăng ký, theo dõi, giám sát về phát thải khí nhà kính, giám sát thực hiện chính sách đầu tư vào vốn tự nhiên.

Tại Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 – 2020 quy định việc tổ chức thực hiện:

Bộ Tài chính chủ trì thực hiện: hình thành Khung chính sách tài chính tăng trưởng xanh.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện: khuyến khích và hỗ trợ phát triển nhanh các ngành sản xuất sản phẩm sinh thái, trong đó có “Xây dựng và ban hành tiêu chuẩn về các sản phẩm dán nhãn sinh thái”.

Như vậy, trách nhiệm chủ yếu về vấn đề này thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

Trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố 17 tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam cho 17 nhóm sản phẩm; các nhóm sản phẩm ưu tiên khác đang được tiếp tục nghiên cứu xây dựng tiêu chí.

CTTĐT

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.