CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Trả lời kiến nghị của UBND tỉnh Quảng Bình về lĩnh vực môi trường

0

Theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ về xử lý kiến nghị của các địa phương, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời đối với kiến nghị của UBND tỉnh Quảng Bình về khoảng cách cách ly đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường và  lập báo cáo đánh giá tác động môi rường trong khai thác khoáng sản.

Một là, về kiến nghị của tỉnh liên quan tới việc chưa có quy định chính thức về khoảng cách cách ly đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường giữa các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đến khu dân cư, khu vực công cộng, công sở, trường học… gây khó khăn trong quá trình lựa chọn địa điểm xây dựng cũng như trong công tác quản lý môi trường (thẩm định, kiểm tra, giải quyết khiếu nại…). Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, sớm ban hành quy định về khoảng cách cách ly đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường đối với các đối tượng sản xuất kinh doanh, dịch vụ đảm bảo nhất quán… phù hợp với trình độ công nghệ sản xuất và hiệu quả bảo vệ môi trường để thống nhất áp dụng trong cả nước.

Về nội dung kiến nghị ngay, theo quy định về khoảng cách đảm bảo vệ sinh môi trường giữa các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đến khu dân cư, khu vực công cộng, công sở, trường học… được thực hiện theo QCVN 01:2019/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Hai là, về kiến nghị của tỉnh theo quy định tại số thứ tự 33, Phụ lục II, Mục I, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, tất cả các trường hợp khai thác khoáng sản đều phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định và phê duyệt, không phù hợp với quy mô và tình hình thực tế. Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Chính phủ nên có phân cấp thẩm quyền đối với các phương án có khối lượng tận thu nhỏ < 50.000m3 được lập Kế hoạch bảo vệ môi môi trường (đặc biệt là tận thu đất san lấp hoặc tân thu đất do cải tạo đất).

Về nội dung kiến nghị này, theo nguyên tắc, các dự án khai thác khoáng sản phải thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

Đối với kiến nghị về việc phân cấp các dự án khai thác khoáng sản thành hai đối tượng (lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và lập kế hoạch bảo vệ môi trường) trên cơ sở căn cứ vào loại hình khoáng sản và khối lượng khai thác, tận thu, Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi nhận kiến nghị và sẽ nghiên cứu, nếu phù hợp sẽ báo cáo Chính phủ để sửa đổi quy định.

CTTĐT

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.