CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Trả lời kiến nghị của UBND tỉnh Cà Mau về lĩnh vực môi trường

0

Theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ về xử lý kiến nghị của các địa phương, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời đối với các kiến nghị  của UBND tỉnh Cà Mau về biện pháp xử lý mùi hôi trong công nghệ xử lý và trình tự, thủ tục xác nhận cơ sở hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Một là, kiến nghị của tỉnh về giảm thiểu khiếm khuyết, chưa hoàn chỉnh của các biện pháp xử lý mùi hôi trong công nghệ xử lý hiện nay, kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo ban hành quy định về khoảng cách an toàn khi xây dựng mới cơ sở có khả năng phát thải ô nhiễm khó kiểm soát như các cơ sở sản xuất phát sinh mùi hôi, khí thải trong sản xuất từ phế liệu thủy sản, các cơ sở thu gom, tập trung, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Về nội dung kiến nghị này, theo quy định về khoảng cách đảm bảo vệ sinh môi trường giữa các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đến khu dân cư, khu vực công cộng, công sở, trường học… được thực hiện theo QCVN 01:2019/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Hai là, về kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư hướng dẫn về trình tự, thủ tục xác nhận cơ sở hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, ngày 13 tháng 5 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, theo đó, đã bãi bỏ Điều 34 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về việc hướng dẫn việc kiểm tra, đánh giá kết quả và xác nhận hoàn thành các biện pháp xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT về việc sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó, tại điểm a khoản 4 Điều 2 của Thông tư này đã bãi bỏ Quyết định số 10/2006/QĐ-BTNMT ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo quy định của khoản 4 Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 (được sửa đổi bởi khoản 4 điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật) cấm quy định thủ tục hành chính trong thông tư, trừ trường hợp được luật, nghị quyết của Quốc hội giao. Luật Bảo vệ môi trường không giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư hướng dẫn về trình tự, thủ tục xác nhận cơ sở hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

CTTĐT

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.