CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Trả lời kiến nghị của Hiệp hội Nhựa Việt Nam

0

Hiệp hội Nhựa Việt Nam đề nghị Bộ TN&MT hướng dẫn về việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện BVMT trong nhập khẩu phế liệu và lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động.

Một là, về việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt: Khoản 4 Điều 64 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 39 Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường đã quy định: “Trường hợp giấy xác nhận đã hết hạn hoặc còn hiệu lực dưới 12 tháng hoặc trường hợp cơ sở đã nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận trước ngày Nghị định này có hiệu lực mà chưa có đủ hồ sơ bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 55 Nghị định này, thì được gia hạn hoặc cấp lại giấy xác nhận trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hết hạn hoặc cấp mới giấy xác nhận trong thời hạn 01 năm. Sau thời hạn này, tổ chức, cá nhân phải cải tạo, nâng cấp các công trình xử lý chất thải, cải tiến công nghệ sản xuất theo hướng thân thiện môi trường và phải đáp ứng quy định tại Nghị định này mới được xem xét, cấp giấy xác nhận theo quy định”. Theo đó, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP) đã quy định thời gian 01 năm (kể từ ngày 01/7/2019) cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất có đủ thời gian lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt. Thực tế, hiện nay đã có nhiều cơ sở (trong đó có các doanh nghiệp của Hiệp hội Nhựa Việt Nam) đã thực hiện thủ tục lập và đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo ĐTM theo quy định. Do vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các doanh nghiệp trong Hiệp hội Nhựa Việt Nam lập báo cáo ĐTM và gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, phê duyệt theo quy định.

Hai là, về việc gia hạn đủ 05 năm cho các cơ sở nhập khẩu phế liệu đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo ĐTM: Điểm b khoản 2 Điều 55 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP (được sửa đổi bổ sung tại khoản 28 Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP) đã quy định tổ chức, cá nhân có cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu nhập khẩu phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, trong đó có nội dung sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất và được cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 56b Nghị định số 38/2015/NĐ-CP (được sửa đổi bổ sung tại khoản 30 Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP), hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (Giấy xác nhận) phải có Bản sao quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và Bản sao Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt. Do vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các doanh nghiệp trong Hiệp hội Nhựa Việt Nam nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 56b Nghị định số 38/2015/NĐ-CP để được xem xét, cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất với thời hạn 05 năm.

Ba là, về việc gia hạn lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động đối với cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu nhựa nhập khẩu: Ngày 15 tháng 4 năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 2071/BTNMT-VP về việc đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân đầu tư công trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Văn bản số 2071/BTNMT-VP đã đề xuất cho phép các doanh nghiệp được giãn tiến độ lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 (theo quy định tại Điều 39 và Điều 47 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 20 và khoản 23 Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, cơ sở sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục, có camera theo dõi, truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương trước ngày 31 tháng 12 năm 2020).

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang được Chính phủ giao chủ trì xây dựng dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi (đang trình Quốc hội cho ý kiến). Do vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để đưa nội dung này vào Nghị quyết của Chính phủ, cho phép cơ sở sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất được giãn tiến độ lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục cho đến khi Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành.

CTTĐT

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.