CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Tổng kết công tác ứng dụng Công nghệ Thông tin trong quản lý Dữ liệu Môi trường năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

0

Trong năm qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin (UDCNTT) đối với công tác quản lý Dữ liệu môi trường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trong việc, hiện đại hóa công tác quản lý Dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL), lưu trữ và khai thác thông tin tư liệu. Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao chỉ số cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Đồng hành cùng với mục tiêu đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, phục vụ tốt hơn. Giao nộp sản phẩm và cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao. Nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của đơn vị, tiết kiệm thời gian, kinh phí cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân. UDCNTT hiện đại, hiệu quả trong mọi lĩnh vực của ngành, tạo môi trường làm việc thuận lợi phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Nhận thức đúng đắn được tầm quan trọng UDCNTT phục vụ cho quản lý ngành. Do đó, việc đầu tư xây dựng hạ tầng CNTT như hệ thống máy chủ, hệ thống mạng thông tin, trang thiết bị kỹ thuật, máy tính; phần mềm xây dựng CSDL chuyên ngành; ứng dụng và nâng cấp các phần mềm; ứng dụng phần mềm quản lý các đề tài, dự án, nhiệm vụ trong và ngoài Tổng cục Môi trường đã mang lại hiệu quả rõ rệt.

Về UDCNTT để xây dựng CSDL Môi trường: Thực hiện quy định của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu ngành. Đến nay, Trung tâm đã ban hành Quy chế về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu môi trường. Kế hoạch thu thập dữ liệu về Môi trường định kỳ hàng năm và tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; kiểm tra công tác thu thập dữ liệu, quản lý và lưu trữ cho các địa phương. Đã có CSDL chuyên ngành và được đưa vào sử dụng chủ yếu với các nội dung: CSDL hồ sơ kho lưu trữ số; CSDL môi trường trong đó có phần mềm quản lý Thư viện, quản lý các báo cáo đánh giá tác động môi trường, quản lý các Đề tài khoa học và quản lý các Dự án, nhiệm vụ. Năm qua, đã nhận và cập nhật thông tin vào phần mềm Quản lý dữ liệu lưu trữ 110 bộ sản phẩm về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, dự án Môi trường. Phục vụ cung cấp thông tin và tra cứu hồ sơ theo quy định, cho các đơn vị thuộc Tổng cục Môi trường và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.  Hoàn thành kế hoạch thu thập quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về Môi trường trong năm như: Lập danh mục dữ liệu 110 hồ sơ sản phẩm môi trường; thu thập, xử lý dữ liệu, biên tập, nhập dữ liệu theo Phụ lục của trường Thông tư 32/TT-BTNMT ngày 26/12/2018; Xây dựng báo cáo thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu môi trường do Bộ, các Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp và tổng hợp 06 báo cáo chuyên đề về lĩnh vực môi trường. Công tác bảo mật, an toàn, an ninh thông tin thực hiện chặt chẽ, kịp thời theo các văn bản Cục CNTT và Bộ Thông tin và Truyền thông như: Các quy định, kế hoạch về an toàn, an ninh thông tin; áp dụng các giải pháp bảo mật, an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin đơn vị. Hệ thống máy chủ được trang bị đầy đủ hệ thống tường lửa đảm bảo tốt nhiệm vụ giám sát điều hành mạng. Các máy đã được cài đặt phần mềm diệt vi rút bản quyền đã tránh được những khe hở nhiễm các mã độc hại làm công cụ tấn công hệ thống dữ liệu.

Trong năm qua, làm tốt công tác UDCNTT, đã nâng cấp 03 phần mềm quản lý Dữ liệu Môi trường và xây mới 01 phần mềm quản lý nhiệm vụ kế hoạch tài chính do đó đã có nhiều chuyển biến tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực cho công tác quản lý ngành. Hệ thống mạng internet và mạng nội bộ chạy ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu tra cứu thông tin và trao đổi nội bộ trên môi trường mạng. Định kỳ viết bài liên quan đến quản lý dữ liệu môi trường lên Trang thông tin điện tử của Trung tâm. Quản lý và ứng dụng tốt các phần mềm Hệ quản trị CSDL Môi trường.

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020: Ngoài các nhiệm vụ thường xuyên như tiếp tục cập nhật bổ sung hệ thống CSDL Môi trường, sẽ tiếp tục triển khai các dự án liên quan đến xây dựng CSDL môi trường. Để tạo ra sự chuyển biến tích cực về lĩnh vực UDCNTT, tạo điều kiện, tiền đề thúc đẩy nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và các hoạt động của toàn ngành; về cơ sở hạ tầng CNTT sẽ tiếp tục được đầu tư, tăng cường và có sự đổi mới, phát triển mạnh so với những năm trước; sẽ tiếp tục triển khai các UDCNTT phục vụ hoạt động của Tổng cục Môi trường.

Với các kết quả đạt được về lĩnh vực UDCNTT trong quản lý dữ liệu môi trường  đã, đang và sẽ góp phần vào đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về thông tin, dữ liệu môi trường, nâng cao vị thế của ngành, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, công khai minh bạch CSDL MT, làm nền tảng cho việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp, từng bước thực hiện chính phủ điện tử và hiện đại hóa ngành phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường./.

CEID

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.