CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Tổng cục Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

0
Chiều 25/12, tại trụ sở Bộ TN&MT, Tổng cục Môi trường tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT cùng toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của Tổng cục Môi trường.

Qua phát biểu khai mạc Hội nghị của đồng chí Nguyễn Văn Tài, Tổng cục tưởng Tổng cục Môi trường và báo cáo kết quả tổng kết công tác năm 2019 của Tổng cục Môi trường do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường trình bày,  cho thấy, trong năm 2019 Tổng cục đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, trong đó có một số mục tiêu, nhiệm vụ đạt kết quả tốt.

 Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài phát biểu tại Hội nghị

Tổng cục Môi trường đã tập trung nguồn lực hoàn thiện hành lang pháp lý trong lĩnh vực môi trường, coi là trọng tâm đột phá nhằm chuyển đổi phương thức quản lý theo hướng chủ động phòng ngừa, tăng cường kiểm soát, ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Đến nay, Tổng cục đã trình và được Chính phủ ban hành 03 Nghị định, Bộ trưởng ban hành 01 Thông tư; đã hoàn thiện, đăng tải xin ý kiến rộng rãi đối với dự thảo số 2 Luật Bảo vệ môi trường 2019 với nhiều điểm mới căn bản so với Luật BVMT 2014; đã trình được 01 Nghị định đúng tiến độ; 01 Thông tư tiếp tục được hoàn thiện theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ.
Trong năm, Tổng cục đã hoàn thành, giải quyết khối lượng lớn các văn bản, nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao. So với cùng kỳ năm 2018, số lượng văn bản Tổng cục đã tiếp nhận, giải quyết tăng 34%, số văn bản soạn thảo phát hành tăng 20,3%; đã trả lời, giải quyết khoảng 880 kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương và tổ chức liên quan đến tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; tỷ lệ văn bản xử lý chậm tiến độ giảm 4% so với năm 2018.
 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Văn Thức phát biểu tại Hội nghị
Đặc biệt, trong năm 2019, Tổng cục đã chủ động, tập trung đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các hoạt động về thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về BVMT; triển khai phương án giao  Bộ TN&MT là cơ quan đầu mối, thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về vấn đề rác thải và xử lý rác thải trên địa bàn theo tinh thần Nghị quyết 09/NQ-CP của Chính phủ; ứng phó, khắc phục ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường; quản lý chất thải; xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; kiểm soát ô nhiễm môi trường các khu, cụm công nghiệp, làng nghề; quan trắc môi trường; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Tiếp tục kiện toàn, duy trì hiệu quả hoạt động các Tổ giám sát về môi trường đối với các cơ sở, dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; triển khai có hiệu quả hoạt động của đường dây nóng tiếp nhận, xác minh, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường từ trung ương đến địa phương.
 Chánh Văn phòng Bộ TN&MT Đặng Ngọc Điệp phát biểu tại Hội nghị
Nhờ đó, các chỉ số về môi trường có sự chuyển biến tích cực, đạt kết quả cao hơn  so với năm 2018. Tỷ lệ KCN, KCX đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường đạt 89% (tăng 1% so với năm 2018, đạt chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội đề ra), trong đó đã có 78,3% lắp đặt thiết bị quan trắc tự động (tăng 28,7% so với năm 2018). Tỷ lệ CCN đã đầu tư hệ thống nước thải tập trung là 15,8% (tăng 6% so với năm 2017). Tỷ lệ nước thải sinh hoạt được thu gom đạt 13% (tăng 1% so với năm 2018 và 2% so với năm 2017). Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom đạt 86,5% (tăng 0,5% so với năm 2018). Tỷ lệ cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg được xử lý đạt 66,4% (tăng 12,8%  so với năm 2018); có thêm 04 Vườn quốc gia được công nhận là Vườn di sản ASEAN (AHP)[1]..
Bên cạnh đó, Tổng cục Môi trường cũng đã đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường, theo đó đã bãi bỏ và cắt giảm trên 25 thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính từ 15-25 ngày; ban hành quy trình nội bộ trong giải quyết 07 thủ tục hành chính.
 Vụ trưởng Vụ Quản lý chất thải Nguyễn Thượng Hiền phát biểu tại Hội nghị
Nhìn chung, trong năm 2019, công tác quản lý, bảo vệ môi trường đã có những chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, đã chủ động kiểm soát, giám sát, phòng ngừa được ô nhiễm môi trường, đảm bảo các dự án lớn tiềm ẩn nguy cơ cao về môi trường được kiểm soát chặt chẽ, hoạt động an toàn, đóng góp cho tăng trưởng; xu hướng suy giảm nhanh chất lượng môi trường được kiềm chế, ô nhiễm môi trường vẫn xảy ra nhưng xu hướng tăng mạnh như trước đây được giảm dần; vấn đề môi trường đã thu hút, nhận được sự quan tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, xã hội và người dân.
Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường nói chung và của Tổng cục trong năm qua chưa đạt được kết quả như mong muốn. Ô nhiễm môi trường vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt ô nhiễm môi trường không khí đang ngày càng trở nên nghiêm trọng tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là tại một số thời điểm trong ngày và một số ngày trong năm. Lượng chất thải được thải ra môi trường ngày càng gia tăng, trong khi phần lớn được xử lý bằng hình thức chôn lấp, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được giảm thiểu hoặc tái chế chưa cao. Nước thải đô thị phát sinh ngày càng lớn, hầu hết chưa qua xử lý, xả ra môi trường gây ô nhiễm nguồn nước mặt trong các đô thị, khu dân cư; vẫn còn nhiều cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng chưa được xử lý triệt để, nhiều cơ sở công nghiệp nằm xen lẫn trong khu dân cư chậm được di dời. Chất lượng và tính đa dạng sinh học của hệ sinh thái tiếp tục suy giảm, vẫn còn các nguy cơ từ sinh vật ngoại lai xâm hại và rủi ro từ sinh vật biến đổi gen.
Chánh Văn phòng Tổng cục Hồ Kiên Trung phát biểu tại Hội nghị
Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu đánh giá cao các kết quả đạt được và ghi nhận sự chuyển biến tích cực trong việc triển khai các nhiệm vụ của Tổng cục Môi trường, đã hoàn thành khối lượng rất lớn công việc được giao. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã chỉ ra các tồn tại, hạn chế, mong muốn, đề xuất các giải pháp khắc phục để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực môi trường, nâng caohiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của thực tiễn.
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho rằng, năm 2019 vừa qua tiếp tục đánh dấu nhiều vấn đề môi trường nổi lên được dư luận xã hội quan tâm, cần xử lý như vấn đề quản lý chất thải rắn, quản lý rác thải nhựa, vấn đề ô nhiễm môi trường không khí, một số sự cố môi trường xảy ra ở quy mô không lớn nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của một bộ phận không nhỏ người dân.
Vụ trưởng Vụ Chính sách, Pháp chế và Thanh tra Mai Thế Toản (đứng) phát biểu tại Hội nghị
Tuy vậy, với sự vào cuộc quyết liệt, Tổng cục Môi trường đã tiếp nối được những thành công đạt được trong các năm trước, chủ động khắc phục khó khăn, về cơ bản đã hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2019 đề ra.
Đối với nhiệm vụ công tác sang năm 2020, là năm quyết định kết quả của Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2016 – 2020, Thứ trưởng đặt ra chủ đề trọng tâm cho Tổng cục Môi trường là: “Chủ động kiểm soát chặt chẽ xả thải; tăng cường quản lý chất thải rắn, ô nhiễm không khí, hoàn thiện khung pháp lý cho phát triển bền vững”. Cụ thể, Tổng cục cần tập trung chỉ đạo, hoàn thành tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, tập trung cao độ vào việc hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường; nghiên cứu, sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường, đồng thời, tập trung nguồn lực để xây dựng hành lang pháp lý về quản lý chất thải rắn theo hướng thống nhất quản lý trên phạm vi cả nước; nghiên cứu xây dựng quy hoạch BVMT quốc gia làm cơ sở phân vùng, định hướng đầu tư, phát triển các ngành kinh tế; rà soát, điều chỉnh hoặc xây dựng mới các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của các nước phát triển trên thế giới; thúc đẩy triển khai thực hiện Luật Đa dạng sinh học và các văn bản quản lý về đa dạng sinh học đã được ban hành.
Vụ trưởng Vụ Quản lý chất lượng môi trường Lê Hoài Nam (đứng) phát biểu tại Hội nghị
Hai là, chủ động phòng ngừa, kiểm soát chặt chẽ và hạn chế các nguồn thải; tăng cường quản lý chất thải rắn; tăng cường quan trắc môi trường, kết nối số liệu quan trắc tự động để dự báo, cảnh báo môi trường, phấn đấu 100% các tỉnh kết nối số liệu quan trắc môi trường về Tổng cục phục vụ công tác dự báo, cảnh báo, giám sát, ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm môi trường.
Ba là, đẩy mạnh các giải pháp bảo vệ, cải thiện chất lượng môi trường không khí tại các đô thị lớn, nhất là tại Tp Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh; triển khai các hoạt động giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn theo hướng giảm tỷ lệ chất thải phải chôn lấp, tăng tỷ lệ chất thải được tái chế, tái sử dụng, xử lý chất chất thải thu hồi năng lượng; thúc đẩy thực hiện việc xử lý ô nhiễm nguồn nước mặt tại các ao, hồ, sông, kênh, rạch trong các đô thị, khu dân cư, làng nghề.
Toàn cảnh Hội nghị
Bốn là, tiếp tục thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường; tăng cường các hoạt động thanh tra đột xuất; xử lý nghiêm, có tính răn đe đối với các hành vi vi phạm, đồng thời kịp thời tháo gỡ vướng mắc về chính sách, pháp luật, giúp các địa phương làm tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.
Năm là, chủ động nắm bắt thông tin, tham mưu kịp thời cho Lãnh đạo Bộ các giải pháp để xử lý các vụ việc môi trường nóng, mới phát sinh được dư luận và báo chí phản ánh; đẩy mạnh công tác truyền thông, phát huy hiệu quả của Đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường của trung ương và địa phương; tập trung đẩy mạnh, làm tốt hơn việc tiếp nhận, xác minh và xử lý các thông tin.

[1] Bao gồm: Vườn quốc gia (VQG) Vũ Quang (Hà Tĩnh); VQG Bidoup – Núi Bà (Lâm Đồng); VQG Lò Gò – Xa mát và KBT Ngọc Linh.
Theo VEA
Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.