CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Tổng cục Môi trường tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

0
Sáng 26/7, tại Trụ sở Bộ TNMT, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân tham dự và chỉ đạo Hội nghị.​​​
​Tham dự Hội nghị có Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài, các Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức, Nguyễn Hưng Thịnh và lãnh đạo, chuyên viên của các đơn vị thuộc Bộ TN&MT và Tổng cục Môi trường.Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài cho biết: Xác định vai trò, sứ mệnh quan trọng của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cấp Trung ương, ngay từ đầu năm, trên cơ sở Chương trình công tác năm 2019 của Bộ, Tổng cục đã nhanh chóng xây dựng, ban hành Chương trình công tác năm 2019 của Tổng cục, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại Quyết định số 12/QĐ-BTNMT ngày 02/01/2019 ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ như: kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch bảo vệ môi trường; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; kiểm soát chặt chẽ các vấn đề môi trường tại các lưu vực sông, khu công nghiệp, nông thôn và làng nghề; xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; tăng cường giám sát đối với các dự án, cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao…


Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo chi tiết về công tác trong 6 tháng đầu năm tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hưng Thịnh cho biết: Tổng cục đã đẩy nhanh tiến độ, trình ban hành được 02 Nghị định và 01 Thông tư. Đang tiếp tục khẩn trương xây dựng 03 văn bản quy phạm pháp luật thuộc chương trình chính thức03 Nhiệm vụ lập Quy hoạch, 03 Đề án trình Thủ tướng Chính phủ được giao tại Chương trình hành động của Bộ TNMT thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2019 của Chính phủĐến nay, đã có 02 nhiệm vụ lập quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định; 01 Thông tư được gửi xin ý kiến góp ý; các văn bản còn lại đều đang được triển khai tích cực, bảo đảm tiến độ. Triển khai rà soát, đề xuất kế hoạch sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và tiệm cận với các quy chuẩn quốc tế về môi trường.

Tổng cục đã đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính. Đã ban hành các Kế hoạch cải cách hành chính, kiểm tra công tác cải cách hành chính.  Đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 – 4 đối với các thủ tục hành chính; thực hiện chỉ đạo, điều hành trực tuyến trên Hệ thống quản lý văn bản, giao ban trực tuyến với các Cục, Trung tâm vùng. Thực hiện việc quản lý điều hành, ký số hoàn toàn trên môi trường mạng và kết nối với các địa phương theo đúng chỉ đạo của Bộ. Tập trung giải quyết tốt các TTHC trong lĩnh vực môi trường: Trong 6 tháng đầu năm, Tổng cục đã tiếp nhận hơn 1.500 hồ sơ TTHC, giải quyết đúng thời hạn 95% số hồ sơ.


Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hưng Thịnh phát biểu tại Hội nghị

Tổng cục cũng đã tích cực tham gia đoàn công tác của Bộ cũng như trực tiếp tổ chức các đoàn công tác làm việc tại các địa phương nhằm chỉ đạo, hướng dẫn, trực tiếp nắm bắt để kịp thời có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai chính sách pháp luật về BVMT ở cơ sở. Tiếp nhận và trả lời bằng văn bản gần 500 kiến nghị, vướng mắc của cử tri, đại biểu Quốc hội, người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt, duy trì hoạt động có có hiệu quả của Đường dây nóng tiếp nhận thông tin về ô nhiễm môi trường; chuyển từ thế bị động sang chủ động phát hiện và xử lý; theo đó tiếp nhận và yêu cầu địa phương xử lý hơn 1.200 vụ việc, đến nay có hơn 600 vụ việc đã được xử lý. Đã hoàn thành 03 Đoàn thanh tra và 04 đoàn kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra trong kế hoạch. Tăng cường các hoạt động kiểm tra, thanh tra đột xuất nhằm giải quyết các phản ánh, kiến nghị của cử tri, báo chí… Tổ chức kiểm tra, xử lý nhiều vụ việc về ô nhiễm, sự cố môi trường và đa dạng sinh học khác trên phạm vi cả nước. Đẩy mạnh công tác kiểm soát các dự án, nguồn thải lớn, có nguy cơ gây sự cố môi trường; đã trình Bộ trưởng ban hành Quyết định thành lập mới 10 Tổ giám sát môi trường đối với các cơ sở cần giám sát đặc biệt, đồng thời kiện toàn 04 Tổ giám sát; hoàn thiện, trình ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đã tích cực triển khai thực hiện Quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đến nayđã có 288 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg cơ bản hoàn thành biện pháp xử lý triệt để (đạt tỷ lệ 66,2%). Đồng thời, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ môi trường các khu vực tập trung nhiều nguồn thải như khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệplưu vực sông và làng nghề. Tính đến tháng 6/2019, có 242/274 KCN đang hoạt động có khu xử lý nước thải tập trung (đạt 88,3%)trong đó có 191 KCN có trạm quan trắc tự động (chiếm 78,9%). Phối hợp chặt chẽ với các địa phương tích cực triển khai 03 Đề án tổng thể BVMT lưu vực sông: sông Cầu, sông Nhuệ – Đáy, hệ thống sông Đồng Nai. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các địa phương xử lý triệt để ô nhiễm tại 47 làng nghề ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng. Tích cực đẩy mạnh việc thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.


Ban chủ tọa Hội nghị

Tổng cục đã chú trọng triển khai Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03/02/2019 của Chính phủ; thực hiện đánh giá, xây dựng Báo cáo rà soát các văn bản pháp luật có liên quan để đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm thực hiện phương án thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn; tổ chức Hội thảo “Quản lý nhà nước về chất thải rắn” và Hội thảo khoa học “Mô hình quản lý và công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt”. Hiện nay, đang khẩn trương chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc về chất thải rắn.

Đã tích cực triển khai thực hiện Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030Phối hợp với Ủy ban nhân dân 4 tỉnh miền Trung triển khai dự án “Xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường 04 tỉnh miền Trung”Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2018 gửi các vị đại biểu Quốc hội; hoàn thiện Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2018 về môi trường nước các lưu vực sông. Bên cạnh đó, Tổng cục đã duy trì, vận hành tốt hệ thống thông tin của mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia; tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý môi trường.


Chánh Văn phòng Tổng cục Hồ Kiên Trung phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó, công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học tiếp tục được chú trọng. Đẩy mạnh kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại. Tăng cường kiểm soát tình hình nhập khẩu, buôn bán tôm hùm nước ngọt tại Việt Nam. Triển khai thủ tục thành lập khu bảo tồn đất ngập nước Thái Thụy.

Tổng cục Môi trường đã hướng dẫn, tổng hợp, đề xuất phân bổ dự toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường Trung ương đợt 2, đợt 3 năm 2019 cho các Bộ, ngành. Phối hợp với các địa phương triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020.

Về công tác hợp tác quốc tế và khoa học công nghệ, ngay từ đầu năm, các hoạt động hợp tác đa phương và song phương về BVMT đã được Tổng cục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả; chủ động và tích cực tham gia các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác ASEAN về môi trường; triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng 15 đề tài khoa học, công nghệ cấp Bộ; 10 đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở; 01 nhiệm vụ thuộc Chương trình phối hợp Bộ KHCN – Bộ TN&MT.


Ông Mai Thế Toản, Vụ trưởng Vụ Chính sách, Pháp chế và Thanh tra, 
báo cáo tham luận tại Hội nghị

Ngoài ra, Tổng cục cũng tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm về BVMT của người dân và cộng đồngXây dựng, trình Bộ trưởng ký Chương trình phối hợp về công tác bảo vệ môi trường giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2019-2025; phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ tổ chức nhiều hoạt động cụ thể để giảm thiểu và hạn chế sử dụng túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa sử dụng một lần, thúc đẩy hoạt động tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa thông qua việc phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, tổ chức Lễ ra quân toàn quốc “Phong trào chống rác thải nhựa”. Duy trì xuất bản thường xuyên các số Tạp chí Môi trường; phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với các cơ quan truyền thông đại chúng để đưa tin, tuyên truyền nhanh chóng, chính xác và kịp thời về các sự kiện nổi bật của ngành môi trường.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, trong thời gian còn lại của năm 2019Tổng cục Môi trường tập trung thực hiện một số hoạt động chính nhưĐảm bảo thực hiện tốt chương trình công tác năm 2019; tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Triển khai xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BVMT; hoàn thiện, trình Bộ trưởng phê duyệt Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP; sửa đổi, bổ sung Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT. Hoàn thiện hành lang pháp lý về quản lý chất thải rắn theo hướng thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn trên phạm vi cả nước và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về vấn đề rác thải và xử lý rác thải trên địa bàn. Hoàn thành, trình ban hành 03 Quy hoạch, 03 Đề án trình Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Triển khai rà soát, đề xuất phương án thực hiện liên thông thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường. Ban hành quy trình tiếp nhận, xử lý đối với từng thủ tục hành chính phù hợp với quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ.


Ông Nguyễn Thượng Hiền, Vụ trưởng Vụ Quản lý chất thải, báo cáo tham luận tại Hội nghị

Tổng cục sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện nội dung khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường làng nghề trong các Chương trình mục tiêu quốc gia; các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mớiphối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc tổng kết tiêu chí môi trường và định hướng giai đoạn sau 2020. Tăng cường hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường; chủ động phát hiện và xử lý kịp thời, có tính răn đe đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Tiếp tục duy trì hoạt động, phát huy hiệu quả của Đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân ghi nhận, biểu dương sự cố gắng và hoàn thành công tác đề ra trong 6 tháng đầu năm 2019 của Tổng cục Môi trường. Công tác trong 6 tháng này đã có bước chuyển tích cực, tuy nhiên, với chủ trương phải chủ động thực hiện công tác quản lý môi trường, Tổng cục cần nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ hơn nữa trong thời gian tới. Tổng cục cần đẩy mạnh công tác quan trắc môi trường, không đánh giá chung chung, phải dự báo, cảnh báo trước các vấn đề môi trường có thể phát sinh; đẩy mạnh kết nối dữ liệu quan trắc giữa Bộ TNMT và các địa phương.

Phải phát huy công tác kiểm soát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. Ngăn ngừa việc phát sinh sự cố, ứng xử nhanh trong xử lý sự cố. Sớm tham mưu Lãnh đạo Bộ TNMT ban hành quy chế xử lý sự cố môi trường. “Không hô khẩu hiệu suông, chúng ta phải kiên quyết thực sự chủ động phòng ngừa, nhất quyết không để sự cố lớn xảy ra” – Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Tổng cục phải đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, thông tin – tuyên truyền. Nhiệm vụ của TCMT là quản lý, do đó, phải tăng cường tuyên truyền để đông đảo người dân và ngay cả các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của TCMT nỗ lực thực hiện các hành động để bảo vệ môi trường. Tổng cục cần chủ động tham mưu cho lãnh đạo Bộ TNMT về giải pháp để xử lý các vấn đề từ ngay khi vấn đề đó phát sinh. Theo dõi, đôn đốc địa phương xử lý thông tin được phản ánh qua đường dây nóng triệt để hơn. Đặc biệt, Tổng cục sớm nghiên cứu, xây dựng Đề án về xác minh, xử lý thông tin được phản ánh qua đường dây nóng từ cấp Trung ương đến quận, huyện. Việc này được người dân, xã hội rất quan tâm và sẽ giúp Bộ sớm tiếp nhận được thông tin phản ánh từ từng người dân.


Toàn cảnh Hội nghị

Tổng cục cần tăng cường công tác tham mưu về công tác quản lý môi trường cho Bộ; tập trung cao độ vào việc nghiên cứu, sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường, khắc phục ngay những hạn chế, bất cập trong hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường nhằm đáp ứng các yêu cầu phát triển mới của đất nước; thực hiện tốt tác thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường theo đúng kế hoạch của Bộ và chỉ đạo của Bộ trưởng.

Tháng 9 này, lần đầu tiên chúng ta mong muốn tổ chức hội nghị toàn quốc về quản lý chất thải rắn. Do đó, đầu tháng 8 này, tôi đề nghị Tổng cục tham mưu cho Bộ xây dựng Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức hội nghị này. Tổng cục xây dựng nghị định sửa đổi các nghị định nhằm thống nhất về chức năng, nhiệm vụ quản lý chất thải rắn của Bộ TNMT, dự thảo Chỉ thị về tăng cường quản lý chất thải rắn, xây dựng danh mục các công nghệ khuyến khích áp dụng cho việc xử lý chất thải rắn; xây dựng khung giá cho dịch vụ xử lý chất thải. Đồng thời, đầu tháng 8 này, Tổng cục cần tổ chức tọa đàm về công nghệ xử lý chất thải.

Ngoài ra, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chỉ đạo Tổng cục tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Hội nghị, hoàn thiện chương trình để thực hiện thành công công tác của đơn vị trong 6 tháng cuối năm.

Cuối Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ TNMT, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã trao Huân chương lao động hạng Nhất cho nguyên Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thế Đồng vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

(Theo Vea.gov.vn)
Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.