CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Tổng cục Môi trường hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020

0

Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 quy định “Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Đây là dịp để giúp cho mọi tổ chức, cá nhân công dân có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn, là dịp để đánh giá lại những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong hoạt động xây dựng, thực thi pháp luật; là cơ hội để tổ chức nhiều hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho cộng đồng thông qua những cách thức khác nhau. Qua đó, những người thi hành pháp luật cũng sẽ nhận được những thông tin phản hồi, đánh giá về các quy định pháp luật cũng như cách thức thực hiện của hệ thống pháp luật đối với đời sống xã hội, từ đó hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật.

Thời gian qua, Ngày Pháp luật Việt Nam đã được cán bộ, công chức, người lao động của Tổng cục Môi trường tích cực hưởng ứng, triển khai nghiêm túc, tạo hiệu ứng tích cực, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng lối sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020, Tổng cục Môi trường hướng trọng tâm công tác xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường, trong đó tập trung nguồn lực để xây dựng, trình Chính phủ, Quốc hội Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) để xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9 và dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 10, tháng 10-11/2020; tổ chức rà soát, đánh giá bước đầu việc triển khai thực hiện Luật Đa dạng sinh học năm 2008; rà soát, sửa đổi và ban hành hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đáp ứng các yêu cầu của thực tiễn trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu kinh nghiệm của các nước tiên tiến trên thế giới, bảo đảm áp dụng phù hợp với điều kiện Việt Nam; thực hiện tốt công tác tổ chức thi hành pháp luật – cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Theo Vea.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.