CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Tổng cục Môi trường báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

0

Ngày 21 tháng 11 năm 2019, Tổng cục Môi trường đã hoàn thiện báo cáo đánh giá tình hình triển khai các hoạt động thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Tổng cục gửi báo cáo Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Báo cáo đánh giá tình hình triển khai các hoạt động thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Tổng cục Môi trường năm 2019, bao gồm những nội dung như sau:

1. Kết quả, tình hình triển khai các hoạt động thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Tổng cục Môi trường

– Hiện trạng trang thiết bị phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin: Hiện trạng về Hệ thống hội thoại truyền hình; Hiện trạng về mật CNTT; Hiện trạng về Ứng dụng triển khai chữ ký số; Hiện trạng về ứng dụng các công nghệ mới SMAC;

– Hiện trạng nhân lực hoạt động lĩnh vực công nghệ thông tin;

– Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin;

– Các nhiệm vụ, dự án, đề tài nghiên cứu liên quan đến CMCN 4.0;

– Các giải pháp đã xây dựng và áp dụng có liên quan đến CMCN 4.0: Cải tiến quy trình quản lý và hoạt động nghiệp vụ; Hỗ trợ và huy động các nguồn vốn cho việc ứng dụng CNTT; Hợp tác và chuyển giao công nghệ; Xây dựng các quy chế quản lý và sử dụng hệ thống CNTT; Ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Tổng cục Môi trường hàng năm và giai đoạn trung hạn; tăng cường đảm bảo an toàn thông tin.

2. Các đề xuất, kiến nghị tăng cường năng lực tiếp cận CMCN 4.0.

– Đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy tham gia CMCN 4.0;

– Đề xuất nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin;

– Giải pháp về nguồn nhân lực công nghệ thông tin;

– Đề xuất các nhiệm vụ, dự án, nghiên cứu KH&CN liên quan CMCN 4.0.

Toàn văn nội dung báo cáo đánh giá tình hình triển khai các hoạt động thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg xem tại đây.

CEID

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.