CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Tổ chức thực hiện chấp hành chính sách, pháp luật, các công cụ, biện pháp quản lý và các thủ tục hành chính về môi trường

0

Nổi bật, Bộ TN&MT đã tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ, đặt môi trường vào vị trí trung tâm của phát triển bền vững, đảm bảo quyền được sống trong môi trường trong lãnh của Nhân dân, thiết lập hàng rào kỹ thuật quy chuẩn, tiêu chuẩn để bảo vệ môi trường trước thách thức ngày càng lớn của sự gia tăng các nguồn thải, dân số và các vấn đề môi trương xuyên biên giới. Ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Việc tổ chức thực hiện chấp hành chính sách, pháp luật, các công cụ, biện pháp quản lý và các thủ tục hành chính về môi trường là nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Các kết quả nổi bật cho thấy, thứ nhất, đã tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ, đặt môi trường vào vị trí trung tâm của phát triển bền vững, đảm bảo quyền được sống trong môi trường trong lãnh của Nhân dân, thiết lập hàng rào kỹ thuật quy chuẩn, tiêu chuẩn để bảo vệ môi trường trước thách thức ngày càng lớn của sự gia tăng các nguồn thải, dân số và các vấn đề môi trương xuyên biên giới. Ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thứ hai, chủ động kiểm soát, làm chủ công nghệ giám sát, phòng ngừa ô nhiễm, đảm bảo các dự án lớn tiềm ẩn nguy cơ cao được kiểm soát chặt chẽ, hoạt động an toàn, đóng góp cho tăng trưởng. Các chỉ số về môi trường có sự chuyển biến: tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom xử lý tăng trung bình 6%/năm, nhiều địa phương đã có mô hình xử lý hiệu quả như Nghệ An, Quảng Ninh, Ninh Bình, Quảng Bình, Cần Thơ, điển hình tại Đồng Nai tỷ lệ rác thải chôn lấp còn 43%; tỷ lệ thu gom xử lý chất thải rắn công nghiệp đạt 90%; tỷ lệ tro xỉ được tái sử dụng đạt trên 50%. tỷ lệ KCN, KCX đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 89%; số xã đạt tiêu chí chuẩn nông thôn mới về môi trường tăng 8,3%. Thiết lập hệ thống gần 900 trạm quan trắc kết nối trực tuyến với Bộ Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường; có thể theo dõi trên các thiết bị di động, được kết nối với hệ thống điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để theo dõi diễn biến môi trường phục vụ công tác điều hành. Chỉ số về môi trường nước mặt năm 2019 cho thấy chất lượng tại khu vực thượng nguồn đều duy trì khá tốt, chất lượng nước ở các sông ô nhiễm nghiêm trọng như sông Nhuệ đã được cải thiện hơn. Tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động trong phòng chống rác thải nhựa.

Thứ ba, trước tình trạng một số lượng lớn phế liệu tồn đọng tại các cảng biển, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khẩn trương xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17/9/2018 về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất[1], bổ sung các quy định đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả hoạt động nhập khẩu phế liệu[2], tổ chức thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất[3]; trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu; tham mưu Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp xử lý phế liệu tồn đọng. Chỉ đạo triển khai kế hoạch hành động quốc gia về kiểm soát ô nhiễm không khí; BVMT lưu vực sông.

Thứ tư, các địa phương đã thực hiện nghiêm các biện pháp quản lý bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 25/CT-TTg, nâng tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường lên 228 cơ sở, đạt 88,0%, trong đó có 121 khu công nghiệp đầu tư lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục. Đẩy nhanh tiến độ xử lý triệt để của các cơ sở, làng nghề gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng[4]; có 118 cơ sở xử lý chất thải nguy hại được Bộ cấp phép với công suất xử lý khoảng 1.500 nghìn tấn/năm; xử lý hơn 60 điểm ô nhiễm tồn lưu do hóa chất bảo vệ thực vật, phát hiện mới và kiểm soát chặt chẽ hơn 400 khu vực môi trường bị ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu; xác định danh mục 160 làng nghề có nguy cơ ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

CTTĐT

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.