CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Tổ chức Hội thảo “Quản lý nhà nước về chất thải rắn” và Hội thảo khoa học “Mô hình quản lý và công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt”

0

Thực hiện Quyết định số 849/QĐ-BTNMT ngày 08/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03/02/2019 của Chính phủ về thống nhất quản lý Nhà nước về chất thải rắn, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo “Quản lý nhà nước về chất thải rắn” và Hội thảo khoa học “Mô hình quản lý và công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt”.

Chất thải rắn sinh hoạt .Nguồn TTXVN

Mục đích chung của hai Hội thảo này nhằm thu thập, tổng hợp thông tin, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn trong công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn và cơ sở lý khoa học, kinh nghiệm của các nước, thực tiễn các mô hình quản lý và công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở nước ta để góp phần tổ chức thực hiện thành công Hội nghị toàn quốc về chất thải rắn dự kiến tổ chức vào tháng 6 năm 2019 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ.

Hội thảo “Quản lý nhà nước về chất thải rắn”

Mục đích của Hội thảo nhằm phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn (ví dụ như: Rà soát các văn bản; các cơ chế chính sách liên quan đến đầu tư xây Dự án xử lý chất thải rắn; quy hoạch quản lý chất thải rắn; định mức, đơn giá thu gom xử lý chất thải rắn;…); kinh nghiệm của một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới về công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn; đề xuất bổ sung, sửa đổi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật để thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn trong thời gian tới.

Hội thảo “Quản lý nhà nước về chất thải rắn” dự kiến tập trung các nội dung như sau: Tồn tại, bất cập trong công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn; cơ chế chính sách liên quan đến ưu đãi đầu tư dự án xử lý chất thải rắn; quy hoạch quản lý chất thải rắn cấp liên tỉnh hoặc cấp vùng; định mức, đơn giá thu gom, xử lý chất thải rắn; thực trạng công tác quản lý chất thải nhựa; kinh nghiệm của một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới về công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn.

Hội thảo khoa học “Mô hình quản lý và công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt”

Hội thảo này nhằm tập trung đánh giá thực trạng, hiệu quả mô hình quản lý và công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên phạm vi cả nước; kinh nghiệm của một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới về Mô hình quản lý và công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt; định hướng lựa chọn mô hình quản lý và công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với nước ta trong thời gian tới.

Hội thảo khoa học “Mô hình quản lý và công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt” dự kiến tập trung các nội dung như sau: Tổng quan chung về tình hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở Việt Nam; cơ sở lý luận, kinh nghiệm của một số nước và thực tế ở Việt Nam về mô hình quản lý tổng hợp chất thải rắn sinh; tổng quan về các nhiệm vụ nghiên cứu liên quan đến công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt và hoạt động thẩm định công nghệ trong thời gian qua; công tác quy hoạch xử lý chất thải rắn sinh hoạt và tổng kết chương trình đầu tư xây dựng các cơ sở xử lý chất thải rắn; giới thiệu các mô hình công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt hiện đang áp dụng tại Việt Nam.

Thời gian tổ chức hai Hội thảo dự kiến diễn ra vào ngày 08/5/2019 tại Hội trường tầng 5 Nhà B, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nguồn Monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.