CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Tổ chức Đoàn công tác kiểm tra kết quả thực hiện Đề án Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy giai đoạn 2008 – 2020

0

Ngày 21/7, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 3914/BTNMT-TCMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình và Hòa Bình, về việc tổ chức Đoàn công tác kiểm tra kết quả thực hiện Đề án Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy giai đoạn 2008 – 2020; định hướng hoạt động trong giai đoạn mới.

Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy (sau đây viết tắt là Ủy ban BVMT lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy) tại Công văn số 1809/UBSNĐ ngày 14/5/2020 về việc tổng kết, đánh giá kết quả triển khai Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy giai đoạn 2008-2020, việc tổ chức Đoàn công tác kiểm tra thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy dự kiến vào tháng 7/2020. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid 19 nên Kế hoạch tổ chức Đoàn công tác nêu trên chưa thể thực hiện đúng tiến độ.

Đến nay dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, để chuẩn bị tốt cho công tác tổng kết, đánh giá kết quả triển khai Đề án BVMT lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy giai đoạn 2008-2020 và định hướng triển khai trong giai đoạn mới, Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây viết tắt là Bộ TNMT) và Ủy ban BVMT lưu vực sông Nhuệ – Đáy dự kiến tổ chức Đoàn công tác nêu trên vào tháng 8/2020 với mục tiêu: Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Đề án BVMT lưu vực sông Nhuệ – Đáy năm 2020 và tổng kết, đánh giá kết quả triển khai, thực hiện giai đoạn 2008 – 2020; đề xuất định hướng trong giai đoạn mới; tăng cường công tác trao đổi thông tin, kinh nghiệm giữa các tỉnh trong lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy.

Nội dung kiểm tra: (1) Kiểm tra việc thực hiện Kết luận Phiên họp lần thứ 11 Ủy ban BVMT lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy và tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2020; (2) Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án BVMT lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy giai đoạn 2008 – 2020 và kết quả đạt được so với mục tiêu tại Quyết định số 57/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ tại mỗi địa phương; (3) Đánh giá tình hình quản lý, xử lý các nguồn gây ô nhiễm môi trường tại các tỉnh, thành phố thuộc lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy: nước thải sinh hoạt và sản xuất; chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp, làng nghề,.. cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng…; (4) Đánh giá thuận lợi, khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện Đề án; (5) Đề xuất kiến nghị, định hướng bảo vệ lưu sông Nhuệ – sông Đáy sau khi kết thúc Đề án – giai đoạn sau 2020 tại địa phương; (6) Khảo sát các cơ sở sản xuất/khu công nghiệp/cụm công nghiệp có xả thải ra lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy trên địa bàn các tỉnh, thành phố thuộc lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy.

Thời gian dự kiến: 04 ngày, từ ngày 25-28 tháng 8 năm 2020

Uỷ ban BVMT lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy kính đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Sở, ngành liên quan, triển khai các nội dung sau:

  1. Tổ chức làm việc với Đoàn công tác kiểm tra tổng kết thực hiện Đề án BVMT lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy giai đoạn 2008 – 2020 tại địa phương; Thành lập Đoàn cán bộ của tỉnh tham gia Đoàn công tác, cử đầu mối liên lạc với Văn phòng Uỷ ban BVMT lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy.
  2. Để chuẩn bị tốt nội dung làm việc cho Đoàn công tác dự kiến vào tháng 8/2020, Ủy ban BVMT lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở TNMT: (1) lựa chọn 02 cơ sở sản xuất/khu công nghiệp/cụm công nghiệp có xả thải ra lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy trên địa bàn tỉnh, thành phố để khảo sát trong đợt công tác này; (2) đối với các tỉnh, thành phố chưa gửi báo cáo “Tống kết, đánh giá kết quả triển khai Đề án BVMT lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy giai đoạn 2008 – 2020 và định hướng triển khai công tác bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy giai đoạn mới sau năm 2020 khi kết thúc Đề án” đã được nêu chi tiết tại Công văn số 1809/UBSNĐ ngày 14/5/2020, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở TNMT sớm hoàn thiện và gửi về Văn phòng Ủy ban BVMT lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy, Tổng cục Môi trường trước ngày 01/8/2020 để tổng hợp chuẩn bị nội dung cho Đoàn công tác theo địa chỉ: Văn phòng Ủy ban BVMT lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy – Tổng cục Môi trường; Phòng B313 Số 10 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội; Tel: 024 39412044 (3281); Fax: 024 39412044.

Cổng TTĐT

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.