CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

0

Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tiếp tục được kiện toàn từ Trung ương đến địa phương.

Ở Trung ương, đã sắp xếp lại toàn diện tổ chức bộ máy của Bộ Tài nguyên và Môi trường và của Tổng cục Môi trường theo Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Quyết định số 15/2018/QĐ-TTg ngày 12/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chính phủ đã chỉ đạo rà soát, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập và phân định rõ hơn trách nhiệm quản lý nhà nước về chất thải rắn.

Tại địa phương, các tỉnh, thành phố đang trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường theo hướng sáp nhập, tổ chức lại các tổ chức có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, có khối lượng công việc ít; trong đó tăng cường năng lực của các Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Ngoài ra, Uỷ ban nhân dân một số tỉnh, thành phố đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát lại công tác tổ chức cán bộ ngành môi trường trên địa bàn để sắp xếp cán bộ, kể cả cán bộ hợp đồng tại cấp xã thực hiện nhiệm vụ quản lý môi trường (Lào Cai, Hà Giang); triển khai xây dựng Đề án nâng cao năng lực công tác bảo vệ môi trường đến năm 2025 (Cà Mau); ban hành Quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (Bình Thuận, Hà Giang). Tuy nhiên, mô hình quản lý môi trường hiện nay chưa phù hợp với yêu cầu công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ngày càng lớn và phức tạp, yêu cầu hội nhập quốc tế (Phần lớn các nước trên thế giới có mô hình cơ quan Bộ quản lý chuyên ngành về môi trường: Các nước trên thế giới và khu vực có mô hình Bộ Môi trường hoặc Bộ Bảo vệ môi trường: Ai xơ len, Ai cập, Canađa, Campuchia, Đan mạch, Estônia, Hàn Quốc, Israen, Látvia, Lebanon, Nauy, Nhật Bản, Niu Di-lân, Palestin, Phần Lan, Ru ma ni, Séc, Slovakia, Thụy Điển, Trung Quốc (Bộ Bảo vệ môi trường), Ucraina (Bộ Bảo vệ môi trường), Xinhgapo (Bộ Môi trường và Tài nguyên nước), Ấn Độ (Bộ Môi trường, Rừng và Biến đổi khí hậu)…

CTTĐT

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.