CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Tiếp tục đổi mới quy trình và nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN

0

Ngày 17/9, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã có cuộc họp với Vụ Khoa học & Công nghệ (KH&CN) về thực hiện các nhiệm vụ KH&CN của Bộ TN&MT .

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chỉ đạo tại cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, ông Trần Bình Trọng – Vụ trưởng Vụ KH&CN cho biết, hiện nay quy trình quản lý nhiệm vụ KH&CN của Bộ Tài nguyên và Môi trường được thực hiện theo Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018. Theo đó, quy trình thực hiện nhiệm vụ từ khi phê duyệt danh mục đến phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ và ký hợp đồng thực hiện đã rút ngắn thời gian. Các bước thực hiện để phê duyệt nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ cấp bộ được thực hiện hoàn toàn trên mạng internet. Quy trình này được Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính đánh giá cao về việc tinh giản tối đa các bước thực hiện, minh bạch hoá thông tin trên môi trường mạng.

Trong bối cảnh đại dịch Covid đang diễn ra, trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ vẫn có thể tổ chức họp các Hội đồng khoa học bằng hình thức trực tuyến, đảm bảo tiến độ thực hiện việc tuyển chọn, giao trực tiếp đề tài.

Bên cạnh đó, Vụ KH&CN cũng đã phối hợp với các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ và Vụ Kế hoạch – Tài chính rà soát điều chỉnh thời gian, nội dung và sản phẩm các đề tài KH&CN cấp bộ; đánh giá lại tính cấp thiết của các nhiệm vụ.

Ông Trần Bình Trọng – Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ  phát biểu tại cuộc họp

Về các chương trình KH&CN trọng điểm cấp Bộ, đến nay, Vụ KH&CN đã phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành việc xây dựng báo cáo tổng kết 8 Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Bộ giai đoạn 2016 – 2020; xây dựng báo cáo và dự thảo nội dung 6 Chương trình KH&CN trọng điểm cấp bộ giai đoạn 2021-2025…

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh, Vụ KH&CN cần tăng cường giám sát và phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, đơn vị liên quan trong việc thực hiện các đề tài nghiên cứu; tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, quy trình, thủ tục trong đề xuất, xét duyệt, thực hiện, đánh giá, nghiệm thu, trong đó có quy trình phê duyệt, nghiệm thu trực tuyến đề tài KH&CN; cần thiết có thể rà soát, đề xuất sửa đổi Thông tư 26/2018/TT-BTNMT về quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN của Bộ TN&MT cho phù hợp với yêu cầu hiện tại.

(CTTĐT Bộ TN&MT)

Về đề xuất các nhiệm vụ, chương trình KH&CN trọng điểm, Thứ trưởng chỉ đạo Vụ KH&CN chủ trì, phối hợp với các đơn vị rà soát, hoàn thiện báo cáo tổng kết việc thực hiện các chương trình, nhiệm vụ KH&CN trọng điểm giai đoạn trước; rút ra kinh nghiệm và đề xuất lựa chọn các nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN bảo đảm tính thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu quản lý, điều hành; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả ứng dụng KH&CN của ngành TN&MT trong giai đoạn tới.​

Theo vea.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.