CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Tiếp nhận quyền quản trị, vận hành và chuyển hosting Cổng thông tin an toàn sinh học cài đặt trên Hệ thống máy chủ ảo của Tổng cục Môi trường

0

Công ước Đa dạng sinh học được hoàn thiện tại Nairobi vào tháng 5 năm 1992 và đưa ra các nước xem xét ký kết trong Hội nghị của Liên hợp quốc về Môi trường và Phát triển (UNCED) tại Rio de Janero ngày 05 tháng 6 năm 1992. Hiện nay, công ước là công cụ quốc tế chính được dùng để giải quyết các vấn đề liên quan đến đa dạng sinh học nhằm thực hiện ba mục tiêu chính: (1) bảo tồn đa dạng sinh học; (2) sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên; (3) chia sẻ lợi ích công bằng và bình đẳng các lợi ích của việc sử dụng tài nguyên di truyền.

Ngày 21 tháng 6 năm 2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2010/NĐ-CP về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen. Tại Điều 46 của Nghị định này quy định: Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất quản lý cơ sở dữ liệu về sinh vật biến đổi gen; duy trì Cổng thông tin điện tử về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen. Các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý cơ sở dữ liệu về sinh vật biến đổi gen theo lĩnh vực quản lý hoặc trên địa bàn quản lý và có trách nhiệm cung cấp, trao đổi thông tin, dữ liệu về sinh vật biến đổi gen với Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo quy định tại Điều 7, Thông tư số 09/2012/TT-BTNMT ngày 22 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc cung cấp, trao đổi thông tin và dữ liệu về sinh vật biến đổi gen, Tổng cục Môi trường có trách nhiệm xây dựng, quản lý Cổng thông tin điện tử về an toàn sinh học; cập nhật thông tin, dữ liệu trên Cổng thông tin điện tử an toàn sinh học theo quy định pháp luật.

Nhằm chia sẻ các thông tin về an toàn sinh học nói chung cũng như thực hiện nghĩa vụ đối với Nghị định thư và trách nhiệm do Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường giao, Tổng cục Môi trường thiết lập Cổng thông tin về an toàn sinh học quốc gia (NBCH: National Biosafety Clearing House).

Để đảm bảo công tác quản trị, vận hành, bảo mật an toàn thông tin dữ liệu được tốt hơn, Lãnh đạo Tổng cục Môi trường chỉ đạo Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học phối hợp cùng Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường tiến hành chuyển hosting Cổng thông tin về an toàn sinh học (http://antoansinhhoc.vn) từ Công ty TNHH Bictweb Việt Nam về cài đặt trên Hệ thống máy chủ của Tổng cục Môi trường.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi  trường đã chủ trì, phối hợp cùng Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Công ty Bictweb Việt Nam tiến hành bàn giao mã code, cơ sở dữ liệu, tài khoản quản trị website và cài đặt Cổng thông tin an toàn sinh học trên Hệ thống máy chủ ảo của Tổng cục Môi trường đặt tại Trung tâm dữ liệu số 28 Phạm Văn Đồng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Bên cạnh đó, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường đã làm việc với Tổng công ty dịch vụ viễn thông VNPT – Vinaphone, Tòa nhà Interner, Lô 2A, Làng Quốc tế Thăng Long, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội để chuyển tên đơn vị quản lý tên miền antoansinhhoc.vn trược đây là Cục bảo vệ môi trường sang tên đơn vị quản lý mới là Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường để thuận tiện cho việc duy trì, vận hành Cổng thông tin.

CEID

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.