CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Tiền Giang: Đánh giá thực hiện thủ tục hành chính về môi trường

0

UBND tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Kế hoạch số 182/KH-UBND điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch, các lĩnh vực, nội dung điều tra, khảo sát: Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với việc thực hiện các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực môi trường. Cụ thể gồm các thủ tục sau:

Cấp tỉnh gồm các thủ tục: Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại: 10 cơ sở; cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại: 10 cơ sở; thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá môi trường: 40 cơ sở; cấp Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường: 40 cơ sở.

Cấp huyện gồm các thủ tục: Cấp Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện: 300 cơ sở, với số lượng cụ thể cho từng huyện, thành, thị như sau: Các huyện: Cái Bè, Cai Lậy, Tân Phước, Chợ Gạo, Gò Công Tây, Gò Công Đông: 20 cơ sở/ huyện; huyện Châu Thành, thị xã Cai Lậy và thị xã Gò Công: 40 cơ sở/ huyện, thị; huyện Tân Phú Đông: 10 cơ sở; thành phố Mỹ Tho: 50 cơ sở.

Hình thức điều tra, khảo sát: Thông qua phiếu điều tra thông tin (gọi tắt là phiếu khảo sát); phạm vi và đối tượng được gửi lấy ý kiến phiếu khảo sát: Các tổ chức thu gom vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải y tế, rác thải công nghiệp; các cơ sở y tế và các cơ sở sản xuất kinh doanh.

Thời gian điều tra khảo sát: Xây dựng phiếu khảo sát, kinh phí phục vụ khảo sát, phát phiếu khảo sát, tổ chức khảo sát và nhận lại phiếu khảo sát trong quý III/2020. Tổng hợp, đánh giá kết quả khảo sát, hoàn chỉnh dự thảo báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất là ngày 25/10/2020.

Qua điều tra, khảo sát, tỉnh sẽ có các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện các thủ tục hành chính và công tác thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường.

Theo Monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.