CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Thừa Thiên – Huế nâng cao năng lực quản lý rác thải nhựa

0

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa ban hành Quyết định số 2891/QĐ-UBND phê chuẩn việc tiếp nhận viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức dự án “Nâng cao năng lực cộng đồng trong quản lý rác thải nhựa gắn với phát triển du lịch biển, đầm phá” do Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tài trợ.

Dự án thuộc chương trình tài trợ các dự án nhỏ của Quỹ Môi trường toàn cầu-UNDP/GEF/SGP) với tổng vốn dự án là gần 1,8 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý rác thải, rác thải nhựa dựa vào cộng đồng gắn với phát triển du lịch ở vùng biển và đầm phá, các hoạt động chính của dự án sẽ bao gồm: Nâng cao năng lực cộng đồng trong giảm thiểu rác thải, rác thải nhựa; Xây dựng một số mô hình quản lý rác thải, rác thải nhựa dựa vào cộng đồng; Gắn phát triển du lịch biển, đầm phá và kinh tế biển với bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa đại dương.

Nguồn monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.