CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

0

Năm 2019, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giảm số lượng các cơ sở thanh tra theo kế hoạch, tăng cường thanh tra đột xuất, tập trung vào các cơ sở quy mô lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, xử phạt nghiêm các đối tượng vi phạm để răn đe và tạo dư luận buộc các cơ sở đang hoạt động sản xuất, kinh doanh phải quan tâm, đầu tư cho môi trường, tuân thủ các quy định pháp luật về BVMT.

Bộ TN&MT đã triển khai 17 đoàn thanh tra công tác BVMT theo kế hoạch đối với 322 cơ sở và thanh tra đột xuất đối với 45 cơ sở; kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra đối với 95 cơ sở; đã ban hành 171 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng mức phạt tiền là trên 55 tỷ đồng; triển khai 02 đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT, 04 Đoàn kiểm tra, đánh giá công tác quản lý CTR tại 73 cơ sở trên toàn quốc.

Bộ Công an đã phát hiện 26.640 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, với 26.471 tổ chức, cá nhân; đã chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp đề nghị khởi tố 375 vụ, 670 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 21.889 vụ, số tiền trên 308,948 tỷ đồng; đang điều tra, xác minh 3.258 vụ; kết thúc không xử lý 02 vụ; đang tiếp tục điều tra, xử lý 48 vụ. Các Bộ, ngành khác đã tổ chức kiểm tra thực hiện các quy định pháp luật về BVMT thuộc lĩnh vực quản lý đối với 105 cơ sở, đơn vị.

Các địa phương cũng đã quyết liệt chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, đấu tranh phòng chống tội phạm về môi trường, xử lý vi phạm pháp luật về BVMT với hàng trăm cơ sở tại mỗi địa phương. Qua báo cáo của các địa phương cho thấy số vụ vi phạm pháp luật về BVMT tại các địa phương phần lớn đã giảm đáng kể.

Tính đến nay, đã có 407/439 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg hoàn thành các biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để, đạt tỷ lệ 92,71% (tăng 03 cơ sở so với năm 2018), 312/435 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg cơ bản hoàn thành các biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để, chiếm tỷ lệ 72,7% (tăng 24 cơ sở so với năm 2018) (Biểu đồ 13, Phụ lục II và bảng tiến độ Phụ lục V).

Nguồn Monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.