CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Huế: Thành lập Trung tâm Kỹ thuật – Công nghệ thông tin TN&MT2

0

(TN&MT) – Trung tâm Kỹ thuật – Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường sẽ có chức năng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Ngày 22/10, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa ban hành quyết định thành lập Trung tâm Kỹ thuật – Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường và Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở TN&MT.

Trung tâm Kỹ thuật – Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở TN&MT, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Trung tâm thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Cơ cấu tổ chức gồm giám đốc, 2 phó giám đốc và 4 phòng chuyên môn  là phòng Hành chính – Tổng hợp; phòng Công nghệ thông tin – Lưu trữ; phòng Dịch vụ tài nguyên và môi trường và hòng Kỹ thuật Đo đạc – Bản đồ.

Trung tâm Kỹ thuật – Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 01/11 sắp đến./.

https://baotainguyenmoitruong.vn/Văn Dinh

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.