CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai nhiệm vụ xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường theo định hướng hội nhập quốc tế

0

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 2300/QĐ-BTNMT ngày 05/09/2019 về việc Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai nhiệm vụ xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường theo định hướng hội nhập quôc tế.

Theo Quyết định, Trưởng Ban Chỉ đạo là Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân. Phó Trưởng ban là Ông Trần Bình Trọng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ  và Ông Hoàng ăn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường.

Trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ trong năm 2019.

Tổ giúp việc có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai; theo dõi, giám sát tiến độ triển khai nhiệm vụ; tổng hợp xây dựng báo cáo tuần, tháng; phát hiện những khó khăn vướng mắc và thực hiện các công việc hỗ trợ chung.

* Ông Võ Tuấn Nhân – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường là Trưởng ban; Ông Trần Bình Trọng – Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ là Phó trưởng ban thường trực;  Ông Hoàng Văn Thức – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường là Phó trưởng ban. Thành viên gồm: Ông Nguyễn Ngọc Sinh – Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường iệt Nam; Ông Phan Tuấn Hùng – Vụ trưởng Vụ Pháp chế;  Ông Đặng Ngọc Điệp – Chánh văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ông Nguyễn Duy Hùng – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ;  Ông Hoàng Xuân Huy – Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; Đại diện lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

* Ông Nguyễn Duy Hùng Phó – Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ là Tổ trưởng Tổ giúp việc; Bà Nguyễn Thị Thiên Phương – Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Môi trường là Phó tổ trưởng; Ông Lưu Thành Trung – Chuyên viên Vụ Khoa học và Công nghệ là Thành viên, thư ký. Các thành viên khác có Bà Vũ Hồng Diệp – Chuyên viên cao cấp Vụ Khoa học và Công nghệ;  Bà Nguyễn Ngọc Anh – Chuyên viên Vụ Pháp chế.

Theo Monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.