CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Thanh Hóa điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn

0

Phương án điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 xác định, mục tiêu đến năm 2025 sẽ có 95% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị và 90% tổng lượng rác thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom và xử lý bảo đảm môi trường.

Thanh Hóa cũng đặt mục tiêu: Các loại chất thải rắn công nghiệp thông thường; lượng tro, xỉ, thạch cao phát sinh từ sản xuất nhiệt điện, phân bón; chất thải rắn nguy hại phát sinh từ sản xuất; chất thải rắn trong xây dựng; bùn thải… đều được thu gom xử lý với tỷ lệ từ 80 đến 100%, tùy điều kiện và khả năng thực tế. Đến năm 2045, tất cả các loại chất thải rắn phát sinh đều được thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý bằng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường; hạn chế đến mức thấp nhất việc chôn lấp chất thải rắn như tại nhiều địa phương hiện nay.

Tỉnh Thanh Hóa cũng xem xét điều chỉnh 5 khu xử lý rác thải tập trung của những giai đoạn trước, thành 3 khu xử lý tập trung trong thời gian tới, gồm: Cụm xã Đông Nam, huyện Đông Sơn để xử lý rác thải cho TP. Thanh Hóa và huyện Đông Sơn; Cụm xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia để xử lý cho huyện Tĩnh Gia và Khu Kinh tế Nghi Sơn mở rộng; Cụm khu xử lý rác thải tập trung tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn trên cơ sở xây dựng 3 phương án xử lý rác. Các huyện, thị xã còn lại sẽ xây dựng khu xử lý riêng cho từng địa phương trên cơ sở đốt triệt để hoặc xử lý hỗn hợp, hạn chế việc chôn lấp. Riêng 5 huyện miền núi cao của tỉnh Thanh Hóa vẫn thực hiện chôn lấp hợp vệ sinh tại các địa điểm phù hợp, do huyện đề xuất.

Theo Monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.