CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày đất ngập nước thế giới năm 2020

0

(TN&MT) – UBND tỉnh Thanh Hóa vừa Ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày đất ngập nước thế giới năm 2020 với chủ đề “Đất ngập nước là động lực của sự sống – Hãy bảo tồn đất ngập nước”.

Mục đích tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, các tổ chức và tầng lớp nhân dân trong tỉnh Thanh Hóa về vai trò quan trọng của các vùng đất ngập nước; về vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống; tính thiết thực của việc bảo vệ biển, đại dương; bảo tồn và phát huy những giá trị tài nguyên biển, đảo, phát triển kinh tế biển và chấp hành pháp luật về biển, đảo. Bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học các vùng đất ngập nước; phục hồi các vùng đất ngập nước bị suy thoái. Đặc biệt là hưởng ứng phát động phong trào chống rác thải nhựa, ra quân làm sạch bãi biển, ao hồ, kênh mương…

Hưởng ứng phát động phong trào chống rác thải nhựa, ra quân làm sạch bãi biển, ao hồ, kênh mương…

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ban, ngành tăng cường kiểm tra, giám sát việc xả nước thải, chất thải chưa qua xử lý của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ra môi trường, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các Dự án “Điều tra đánh giá thực trạng xói lở và bồi lắng vùng cửa sông, ven biển tỉnh Thanh Hóa, đề xuất giải pháp bảo vệ bờ biển phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh biến đổi khí hậu”; Dự án “Đánh giá ô nhiễm môi trường biển Thanh Hóa do sông tải ra và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường biển phục vụ phát triển kinh tế xã hội”. Tổng hợp kết quả triển khai thực hiện kế hoạch báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án khôi phục, bảo vệ và trồng rừng ngập mặn trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt. Tăng cường quản lý các vùng đất ngập nước tại các khu bảo tồn, vườn quốc gia thuộc thẩm quyền quản lý.

Đồng thời, yêu cầu UBND các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương Tĩnh Gia và thành phố Sầm Sơn tập trung chỉ đạo các phòng, ban trực thuộc và UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội tổ chức ra quân chống rác thải nhựa và làm sạch bãi biển tại các khu du lịch biển; Tổ chức xây dựng và thực hiện các dự án trồng cây xanh chắn cát, chống xói lở và ngăn ngừa xâm nhập mặn, bảo vệ các vùng đất ngập nước.

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.