CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Tháng 7, đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu khu công nghiệp, khu kinh tế

0

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ KH&ĐT hoàn thành và đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu về khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) trước ngày 1-7-2015

Khu công nghiệp Quán Ngang xã Gio Quang, huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị)

Trong năm 2014, các KKT, KCN tiếp tục hoạt động có hiệu quả, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, đóng góp ngày càng cao vào tăng kim ngạch xuất khẩu, nộp ngân sách nhà nước và tạo thêm việc làm mới. Tỷ lệ lấp đầy các KCN, KKT tăng đáng kể. Chỉ tiêu về bảo vệ môi trường KCN vượt kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng, thực thi pháp luật, quy hoạch, kế hoạch và cải cách hành chính tiếp tục được các Bộ, ngành quan tâm, chỉ đạo. Để đạt được mục tiêu đề ra trong kế hoạch 5 năm 2011-2015 và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ KH&ĐT hoàn thành Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước đối với KKT, KCN từ Trung ương tới địa phương, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1-5-2015.
Bộ KH&ĐT phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban quản lý KKT, KCN trong Quý II-2015. Đồng thời xây dựng Chương trình đầu tư công hỗ trợ hạ tầng KKT ven biển, KKT cửa khẩu, KCN, CCN giai đoạn 2016-2020 theo hướng đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và huy động các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư, trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Đầu tư công. Bên cạnh đó, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các KCN có tỷ lệ lấp đầy thấp; kiên quyết xử lý các KCN hoạt động kém hiệu quả.
Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính giải quyết các vướng mắc liên quan đến tiền thuê đất của các doanh nghiệp phát triển hạ tầng KCN.
Bộ Xây dựng chủ trì tăng cường đoàn kiểm tra và giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng nhà ở, bố trí quỹ đất cho xây dựng nhà ở cho người lao động trong các KCN, tiêu chuẩn nhà ở cho công nhân KCN. Đồng thời, khẩn trương hoàn chỉnh các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng năm 2014, trong đó có quy định về thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng thuộc phạm vi quản lý, chức năng của của Ban quản lý KKT, KCN, khu công nghệ cao; và có quy định về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng KCN để dành một phần diện tích đất KCN cho việc xây dựng nhà ở cho người lao động trong KCN theo quy định, trình Chính phủ trước ngày 1-7-2015.

(theo Chinhphu.vn)

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.