CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Tham vấn chuyên gia về dự thảo hướng dẫn tính toán đối với các chỉ số thành phần của Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường các tỉnh, thành phố

0

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao Tổng cục Môi trường chủ trì xây dựng, trình Bộ trưởng xem xét, phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau quá trình xây dựng, hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, đơn vị liên quan và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, hiện nay dự thảo Bộ chỉ số đang được Tổng cục Môi trường trình Bộ trưởng xem xét, phê duyệt.

Để kịp thời triển khai thực hiện Bộ chỉ số ngay sau khi được ban hành (dự kiến vào năm 2020), Tổng cục Môi trường đã giao Văn phòng Tổng cục phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo tài liệu hướng dẫn tính toán đối với các chỉ số thành phần của Bộ chỉ số (gọi tắt là Dự thảo).

Nhằm tiếp tục hoàn thiện tài liệu hướng dẫn nêu trên, ngày 05/9, Văn phòng Tổng cục Môi trường đã tổ chức cuộc họp tham vấn ý kiến các chuyên gia, các nhà quản lý về nội dung, phương pháp công thức tính và tài liệu kiểm chứng đối với các chỉ số thành phần của Bộ chỉ số.

Tới dự cuộc họp có các chuyên gia tới từ UBTW Mặt trận Tổ quốc, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Xây dựng, Tổng cục Lâm nghiệp, Viện Chiến lược, chính sách TN&MT, cùng các chuyên gia thông kê và đại diện các đơn vị có liên quan của Tổng cục Môi trường.

Thay mặt cho tổ biên soạn Dự thảo, bà Phạm Mai Vân, Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tổng cụcđã trình bày tóm tắt hướng dẫn tính toán các chỉ số thành phần của Bộ chỉ số. Tại cuộc họp, các chuyên gia đã thảo luận sôi nổi và có những ý kiến đóng góp hết sức thiết thực và mang tính chuyên môn cao.

Kết thúc cuộc họp, Chánh Văn phòng Hồ Kiên Trung thay mặt Văn phòng Tổng cục chân thành cảm ơn sự có mặt của các chuyên gia và xin tiếp thu các ý kiến đóng góp tại cuộc họp. Văn phòng Tổng cục sẽ tổng hợp, chỉnh sửa và hoàn thiện Dự thảo để sớm trình Lãnh đạo Tổng cục Môi trường xem xét, quyết định.

Theo VEA

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.