CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Thái Bình: Kiểm soát chặt môi trường các khu, cụm công nghiệp

0

Những năm qua, để bảo vệ môi trường khu công nghiệ (KCN), cụm công nghiệp (CCN), Thái Bình chủ trương không khuyến khích đầu tư các ngành, lĩnh vực có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Ngoài ra, Thái Bình hướng đến chỉ chấp thuận dự án đầu tư phù hợp với tính chất, ngành nghề của KCN, CCN đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phải có hệ thống xử lý nước thải tập trung.

 Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình đã phối hợp với các Sở, ngành trong quá trình tham gia các dự án đầu tư vào KCN, CCN theo hướng không khuyến khích đầu tư các ngành, lĩnh vực có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, chỉ chấp thuận dự án đầu tư phù hợp với tính chất, ngành nghề của KCN, CCN đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phải có hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Đặc biệt, trong công tác thẩm định, phê duyệt thủ tục về môi trường như báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường (BVMT) luôn chú trọng đến công tác thẩm định, giám sát xây dựng và hiệu quả vận hành các công trình, biện pháp BVMT.

Các ngành chức năng và các địa phương không ngừng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về BVMT trong các doanh nghiệp; khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng chương trình sản xuất sạch hơn. Đồng thời, giám sát chặt chẽ việc thực hiện công tác BVMT, xử lý chất thải rắn, khí thải tại các doanh nghiệp, các KCN, CCN; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực BVMT.

Để nâng cao hiệu quả công tác BVMT tại các KCN, CCN, thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về BVMT cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, chủ đầu tư hạ tầng KCN, CCN trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra; kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm pháp luật về BVMT; kiểm soát chặt chẽ môi trường của các cơ sở sản xuất có nguồn thải, công suất xả thải lớn, nguy cơ ô nhiễm cao. Đồng thời, làm tốt công tác quy hoạch phát triển khu, CCN gắn liền với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với BVMT.

Theo Monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.