CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Tây Ninh ban hành kế hoạch phòng ngừa sự cố môi trường

0

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2025.

Theo kế hoạch này, UBND tỉnh quy định, sự cố môi trường xảy ra ở cơ sở, địa phương nào thì người đứng đầu cơ sở, địa phương đó có trách nhiệm huy động khẩn cấp nhân lực, thiết bị và phương tiện để kịp thời ứng phó sự cố.

Sự cố môi trường xảy ra trong phạm vi nhiều cơ sở, địa phương thì người đứng đầu cơ sở, địa phương nơi có sự cố có trách nhiệm phối hợp ứng phó. Trường hợp vượt quá khả năng ứng phó sự cố của cơ sở, địa phương thì người đứng đầu phải khẩn cấp báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp để kịp thời huy động các cơ sở, địa phương khác tham gia ứng phó; cơ sở, địa phương được yêu cầu huy động phải thực hiện biện pháp ứng phó sự cố môi trường trong phạm vi khả năng.

Kế hoạch đặt ra mục tiêu phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện đồng bộ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do xả chất thải và các hoạt động khác gây ra trên địa bàn tỉnh; phát huy sự tham gia, giám sát của người dân và cơ quan truyền thông trong công tác bảo vệ môi trường, phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.

Nguồn monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.