CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Tăng cường quản lý và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

0

(TN&MT) – Lại tiếp tục “trễ hẹn” các dự án xử lý rác thải tại tỉnh Quảng Ngãi khiến bài toán xử lý rác thải tồn đọng trên địa bàn tỉnh này thêm nan giải. Trong khi đó, việc phân loại rác tại nguồn để giảm áp lực rác về bãi xử lý, bảo vệ môi trường gặp nhiều lúng túng. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành công văn về tổ chức thực hiện một số nội dung liên quan đến quản lý và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương nghiên cứu, đề xuất mô hình phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt phù hợp để áp dụng trên địa bàn tỉnh theo hướng tăng cường tái chế rác thải, hạn chế chôn lấp.

Tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh tổ chức xử lý, cải tạo, phục hồi môi trường bãi rác trên địa bàn tỉnh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là bãi rác thành phố Quảng Ngãi (bãi rác Nghĩa Kỳ cũ) và bãi rác Đức Phổ.

Xử lý rác thải sinh hoạt đang là bài toán nan giải tại tỉnh Quảng Ngãi

Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bảo vệ môi trường để đưa Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ hoạt động.

Sở Xây dựng có nhiệm vụ tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 để làm cơ sở đầu tư, thu hút đầu tư thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; trong đó lưu ý quy hoạch khu vực xử lý chất thải rắn tập trung liên huyện có quy mô lớn. Hoàn thành trong tháng 5/2020.

Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào kế hoạch hàng năm bố trí kinh phí đầu tư cho các công trình, dự án về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh; tiếp tục rà soát, đề xuất các cơ chế, chính sách liên quan đến thu hút các dự án xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh; trong đó chú trọng thu hút các nhà đầu tư có năng lực, đảm bảo nguồn tài chính, sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường.

Khu xử lý rác Nghĩa Kỳ liên tục trễ hẹn khiến việc xử lý rác trên địa bàn tỉnh càng nan giải

Sở Tài chính chủ động tham mưu, có kế hoạch bố trí kinh phí cho công tác hỗ trợ, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và giải quyết nước sạch cho các hộ dân do ảnh hưởng của hoạt động xử lý rác thải tại khu vực xã Nghĩa Kỳ; bố trí đảm bảo kinh phí cho hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn đảm bảo vệ sinh môi trường; có các biện pháp giám sát hoạt động xử lý rác thải tại các khu chôn lấp rác tránh làm ảnh hưởng đến nguồn nước, môi trường xung quanh; chủ động nghiên cứu, đề xuất mô hình phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt phù hợp với địa phương, theo hướng tăng cường tái chế rác thải, hạn chế chôn lấp.

Đồng thời, chủ động rà soát, đề xuất các khu vực đảm bảo quy định để bổ sung quy hoạch và đầu tư xây dựng các khu xử lý chất thải phù hợp với định hướng phát triển của địa phương.

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.