CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Tăng cường năng lực quản lý, huy động nguồn lực bảo vệ môi trường

0

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương, trong năm 2019, các Bộ, ngành đã tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về BVMT. Ở Trung ương, đã tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của Bộ TN&MT và Tổng cục Môi trường đảm bảo thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về CTR theo tinh thần Nghị quyết 09-NQ/CP của Chính phủ.

Tại địa phương, các tỉnh, thành phố cũng đã tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở TN&MT, trong đó chú trọng tăng cường năng lực của các Chi cục BVMT thuộc Sở TN&MT. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân (UBND) một số tỉnh đã chỉ đạo Sở TN&MT phối hợp với Sở Nội vụ và UBND các huyện, thị xã và Tp thuộc tỉnh rà soát, kiện toàn công tác tổ chức cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về BVMT (Lào Cai, Hà Giang); triển khai xây dựng Đề án nâng cao năng lực công tác BVMT đến năm 2025 (Cà Mau); ban hành Quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về BVMT phù hợp với quy định của pháp luật về BVMT (Bình Thuận, Hà Giang).

Hiện nay, tổng số cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các đơn vị quản lý hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp của toàn ngành môi trường (tính đến cấp huyện) là 5.728 người; trong đó, ở trung ương là 613 người, ở cấp tỉnh là 2.901 người, cấp huyện là 2.214 người. So sánh với nhiều nước trên thế giới, tỷ lệ số cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về BVMT của nước ta ở mức 24 người/1 triệu dân, trong khi tỷ lệ này của các nước trên thế giới cao hơn nhiều, cụ thể như: Thái Lan là 42 người, Campuchia là 55 người, Malaysia là 100 người, Singapore là 330 người, Trung Quốc là 40 người, Canađa là 155 người, Anh là 204 người.

Năm 2019, ngân sách nhà nước bố trí chi sự nghiệp môi trường là 16.190 tỷ đồng (tăng 1.090 tỷ đồng so với năm 2018), trong đó kinh phí sự nghiệp BVMT trung ương là 2.290 tỷ đồng, kinh phí sự nghiệp BVMT địa phương là 13.900 tỷ đồng. Kết quả tổng hợp báo cáo của các địa phương cho thấy kinh phí sự nghiệp BVMT năm 2019 được Hội đồng nhân dân các tỉnh thông qua là 18.152.741 triệu đồng (lớn hơn 4.252.741 triệu đồng so với số giao của Bộ Tài chính). Tổng kinh phí ngân sách nhà nước phân bổ cho sự nghiệp BVMT năm 2019 là 20.442 tỷ đồng, tương đương 1,25% tổng chi. Đối với chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước cho lĩnh vực BVMT: Ở trung ương, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho các bộ, cơ quan trung ương được bố trí 1.715,56 tỷ đồng, năm 2019 là 296,6 tỷ đồng. Ở địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho lĩnh vực môi trường được bố trí cho: (i) Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh: Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ODA là 15.000 tỷ đồng; đến năm 2019, các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ vốn để thực hiện dự án là 9.276,49 tỷ đồng, riêng năm  2019 là 5.710,4 tỷ đồng; (ii) Chương trình mục tiêu xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích: Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 bố trí cho địa phương là 42 tỷ đồng, lũy kế bố trí đến hết năm 2019 là 16 tỷ đồng, riêng năm 2019 là 10 tỷ đồng. Ngoài ra còn có trong cân đối của ngân sách địa phương bố trí theo kế hoạch hàng năm cho các dự án của địa phương.

Trong năm 2019, các Bộ, ngành đã chủ động, tích cực vận động, huy động nguồn lực thông qua thúc đẩy các chương trình, dự án hợp tác với các đối tác phát triển trong lĩnh vực BVMT như: vận động các quốc gia như Australia, New Zealand tăng cường cung cấp ODA về ứng phó với khô hạn, xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long; EU tại trợ hơn 444.000 Euro cho các dự án thí điểm lắp đặt pin năng lượng mặt trời trên mái nhà tại Đà Nẵng trong khuôn khổ Dự án Phát triển Năng lượng Mặt trời tại Đà Nẵng (DSED), triển khai “Chương trình Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” trị giá 108 triệu Euro. Các địa phương cũng đã chủ động, huy động sự hỗ trợ của Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế trong triển khai các dự án, chương trình về BVMT.

Trong năm 2019, hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ về BVMT cũng được đẩy mạnh. Bộ TN&MT đã triển khai 16 đề tài khoa học, công nghệ. Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức xây dựng, thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ BVMT và phòng tránh thiên tai” (mã số KC.08/16-20, thực hiện trong giai đoạn 2016 – 2020), trong đó 12/36 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện thuộc lĩnh vực môi trường, chiếm 33,3%; hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện 03 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia khác; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hỗ trợ 17 dự án chuyển giao công nghệ.

Tại địa phương, các chương trình nghiên cứu khoa học về BVMT được tích cực triển khai thực hiện như Dự án nghiên cứu giải pháp xử lý nước thải chăn nuôi sau Biogas bằng phương pháp Wetland (Bình Định); đề tài “Đánh giá sức chịu tải sông Cái và phân vùng xả nước thải vào sông Cái đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, đề tài “Đánh giá hiện trạng, dự báo diễn biến đa dạng sinh học; chất lượng các thành phần môi trường tại Ninh Thuận phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, trọng điểm phía Nam của tỉnh” (Ninh Thuận), đề tài “Nghiên cứu đặc điểm sinh thái học, hiện trạng phân bố và nuôi bán tự nhiên loài Ếch hương, đề xuất các giải pháp quản lý, bảo tồn và sử dụng bền vững” (Lạng Sơn).

Trong năm 2019, đã chủ động, tích cực lồng ghép, đưa các vấn đề hợp tác quốc tế về BVMT vào nội dung trao đổi của Lãnh đạo ta và tuyên bố chung giữa lãnh đạo cấp cao của ta với lãnh đạo các nước trong các chuyến thăm, tiếp xúc song phương, tại các hội nghị khu vực và quốc tế. Đã chủ động và tích cực tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về môi trường như Diễn đàn Bộ trưởng và Nhà chức trách môi trường Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 3, Hội nghị lần thứ 4 của Đại hội đồng Môi trường Liên Hợp Quốc, Hội nghị các bên tham gia các Công ước Basel, Rotterdam và Stockholm,… Tổ chức thành công nhiều hội nghị, sự kiện lớn trong lĩnh vực BVMT. Đồng thời, trong năm 2019 đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về môi trường với Lào. Bên cạnh đó, đã chủ động, tích cực xây dựng các đề xuất dự án về nâng cao năng lực đàm phán và thực thi các cam kết quốc tế về vấn đề môi trường trong thương mại quốc tế; tiếp tục triển khai thực hiện 02 điều ước quốc tế song phương; 09 điều ước quốc tế đa phương về môi trường.

Nguồn Monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.