CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, chế biến nông sản bằng phương pháp ướt

0

Sở TN&MT Sơn La vừa ban hành Văn bản số 303/STNMT-MT ngày 30/01/2019, gửi UBND các huyện, thành phố, đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất, chế biến nông sản bằng phương pháp ướt trên địa bàn.

Huyện Phù Yên kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất dong riềng trên địa bàn
Huyện Phù Yên kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất dong riềng trên địa bàn

Để đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường trong sản xuất, chế biến nông sản bằng phương pháp ướt tại các cơ sở sản xuất, chế biến nông sản, gây ảnh hưởng đến hoạt động cấp nước của các Nhà máy cấp nước trên địa bàn các huyện, thành phố, Sở TN&MT đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai 5 nội dung chính.

Theo đó, kiểm tra, rà soát toàn bộ các cơ sở sản xuất, hộ gia đình có hoạt động sản xuất, chế biến nông sản bằng phương pháp ướt; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường.

Phối hợp, hỗ trợ các cơ sở sản xuất, chế biến nông sản bằng phương pháp ướt trong việc đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Hướng dẫn, giám sát để 100% các hộ gia đình sản xuất, chế biến nông sản bằng phương pháp ướt phải lưu giữ nước thải bằng ao, hồ chứa có chống thấm, chống tràn, tuyệt đối không để nước thải chưa xử lý ngấm vào đất.

Thực hiện đúng quy định trong việc thẩm định dự án đầu tư, cấp đăng ký kinh doanh, xác nhận, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường theo thẩm quyền với các cơ sở sản xuất, chế biến nông sản. Không cấp phép cho các cơ sở không có hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn hoặc có nhưng không đảm bảo yêu cầu về môi trường.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật bảo vệ môi trường, các văn bản hướng dẫn các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tới các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và người dân với công tác bảo vệ môi trường.

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.