CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Tăng cường huy động nguồn lực, sử dụng các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường

0

Nội dung tập trung ưu tiên xã hội hóa, kêu gọi đầu tư, hỗ trợ cho việc phát triển các công nghệ xử lý, tái chế chất thải, xử lý ô nhiễm môi trường; Sửa đổi, bổ sung các quy định về thuế BVMT, phí BVMT, cơ chế ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường, cơ chế đặt cọc – hoàn trả; chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững thông qua việc thúc đẩy các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế ít phát thải các-bon, đầu tư vào vốn tự nhiên.

Thứ nhất, ưu tiên xã hội hóa, kêu gọi đầu tư, hỗ trợ cho việc phát triển các công nghệ xử lý, tái chế chất thải, xử lý ô nhiễm môi trường phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội, khí hậu và đặc thù của chất thải, ô nhiễm môi trường của nước ta. Xây dựng cơ chế đột phá để huy động các nguồn tài chính từ các thành phần kinh tế, trong xã hội nhất là đầu tư theo hình thức đối tác công tư; cơ chế tạo nguồn thu từ môi trường để đầu tư trở lại cho BVMT.
Thứ hai,sửa đổi, bổ sung các quy định về thuế BVMT, phí BVMT, cơ chế ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường, cơ chế đặt cọc – hoàn trả áp dụng trong việc thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất theo hướng tăng nguồn thu từ môi trường để đầu tư, bù đắp chi phí đầu tư BVMT và thúc đẩy thay đổi hành vi theo hướng BVMT, thân thiện với môi trường. Mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ BVMT.
Thứ ba,ban hành chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững thông qua việc thúc đẩy các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế ít phát thải các-bon, đầu tư vào vốn tự nhiên.
Nguồn Monre.gov.vn
Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.