CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Tăng cường giám sát, kiểm soát nguồn ô nhiễm lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao

0

Các KCN, khu chế xuất, CCN đã được giám sát, kiểm soát chặt chẽ hơn về môi trường. Tính đến cuối năm 2019, trên cả nước có 250/280 (89%) KCN đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung (tăng 1% so với năm 2018, đạt chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội mà Quốc hội đề ra) (Biểu đồ 14, Phụ lục II).

Trong đó đã có 32/63 địa phương tỷ lệ này đạt 100%. Trong năm, việc đầu tư lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục phục vụ việc theo dõi, giám sát, cảnh báo về môi trường được các địa phương, chủ đầu tư hạ tầng hết sức quan tâm, với 219/250 (87,6%) KCN đã thực hiện (tăng 45,6% so với năm 2018). Cả nước hiện có 276/698 (40%) CCN có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đề án BVMT; 115 CCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung (tăng 0,7% so với năm 2018) (Biểu đồ 15, Phụ lục II), trong đó 25/115 (21,7%) CCN có hệ thống quan trắc tự động nước thải (tăng 15 CCN so với năm 2018).

BVMT làng nghề, nông thôn tiếp tục được quan tâm. Năm 2019 có 33 tỉnh/Tp trực thuộc Trung ương đã ban hành các quy định về BVMT làng nghề. Tỷ lệ làng nghề có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 16,1%; tỷ lệ làng nghề có điểm thu gom CTR công nghiệp đạt 20,9% tổng số làng nghề có CTR công nghiệp.

Đến hết năm 2019, cả nước có 4.806 (54%) xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 10,87% so với năm 2018), 111/664 (16,7%) huyện thuộc 40 tỉnh/TP trực thuộc Trung ương được công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 50 huyện so với năm 2018); 5.835 (65,5%) xã đạt tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm (tăng 8,3% so với năm 2018) (Biểu đồ 16, Phụ lục II). Cả nước có 48 tỉnh/Tp có văn bản chỉ đạo về hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; 57.910 bể thu gom, điểm lưu chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật được hình thành tại 42 tỉnh/Tp; 21% số xã có điểm thu gom thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, việc thu gom và xử lý chất thải chăn nuôi còn ở mức thấp với khoảng 32% tổng số trang trại, 47% hộ gia đình chăn nuôi chưa áp dụng biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi.

Trong năm, Bộ TN&MT tiếp tục duy trì tốt hoạt động giám sát môi trường đối với các dự án, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm, sự cố ô nhiễm môi trường cao nhằm bảo đảm an toàn về môi trường trong quá trình hoạt động. Một số Bộ, ngành, địa phương có nhiều dự án lớn (Bộ Công Thương; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Xây dựng; Bộ Quốc phòng; Tp. Hà Nội; các tỉnh: Hậu Giang, Bình Dương, Nghệ An, Hưng Yên,…) cũng đã chủ động rà soát các dự án, nhà máy thuộc phạm vi quản lý để có yêu cầu, chấn chỉnh phù hợp các biện pháp BVMT. Bộ Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành, cơ quan liên quan tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng. Bộ Công Thương đã tổ chức đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Đề án tại các nhà máy nhiệt điện, hóa chất; qua kiểm tra cho thấy, tính đến hết năm 2019, 100% số nhà máy nhiệt điện, hóa chất phân bón đang hoạt động đã có đề án xử lý, tiêu thụ tro, xỉ được phê duyệt.

Nguồn Monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.