CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

0

Để thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/02/2020; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 và Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 953/CV-BCĐ ngày 28/02/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại các Công văn số 483/BTNMT-VP ngày 01/02/2020; Công văn số 1129/BTNMT-VP ngày 05/3/2020; Công văn số 1202/BTNMT-VP ngày 10/3/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tăng cường các biện pháp thực hiện phòng, chống dịch Covid-19. Ngày 16 tháng 3 năm 2020, Tổng cục Môi trường đã yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tiếp tục quán triệt tới các công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị để nghiêm túc thực hiện theo các chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các hướng dẫn của Bộ Y tế trong công tác phòng chống dịch Covid-19 tại đơn vị; chỉ đạo các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc các quy định về khai báo y tế và  cách ly y tế theo Công văn số 1126/CV-BCĐ ngày 09/3/2019 của Ban chỉ đạo Quốc gia và các quy định tại Quyết định số 344/QĐ-BYT ngày 07/02/2020; Quyết định số 345/QĐ-BYT ngày 07/02/2020; Công văn số 868/BYT-DP ngày 24/02/2020 và Công văn số 991/BYT-DP ngày 29/02/2020 của Bộ Y tế về hướng dẫn cách ly y tế người từ vùng dịch Covid-19.

Cụ thể: đối với các trường hợp công chức, viên chức, người lao động của Tổng cục đi từ vùng dịch, đi qua vùng dịch về Việt Nam hoặc tiếp xúc gần với trường hợp bệnh dương  tính với Covid-19 (tính từ ngày 02/3/2020) phải thực hiện khai báo y tế và cách ly ngay tại cơ sở y tế; trường hợp có tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân phải thực hiện cách ly tại nhà trong thời gian 14 ngày và chủ động thông báo với chính quyền địa phương, giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe và chủ động cách ly tại các cơ sở y tế khi có dấu hiệu nhiễm bệnh;  còn đối với các trường hợp khác có liên quan ngoài các đối tượng nêu trên, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu Công văn số 1126/CV-BCĐ ngày 09/3/2019 của Ban chỉ đạo Quốc gia để chỉ đạo thực hiện tại đơn vị; trường hợp công chức, viên chức, người lao động chủ động nghỉ việc, tự cách ly phải có báo cáo về lý do và tình trạng sức khỏe tới Thủ trưởng đơn vị để lập danh sách, theo dõi và báo cáo Lãnh đạo Tổng cục Môi trường (Thông qua Vụ Tổ chức cán bộ).

Tổng cục Môi trường cũng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang được cách ly theo quy định chủ động liên hệ đường dây nóng của Bộ Y tế (Điện thoại: 19009095) để được hướng dẫn về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; thường xuyên báo cáo về tình hình sức khỏe tới đơn vị để theo dõi, tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Tổng cục Môi trường.

​Theo VEA

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.